Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve motorlu araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir poliçedir.

Trafik Sigorta Poliçesi aracın kullanımı esnasında sürücünün ihmal ve kusuru neticesinde oluşabilecek kazalarda; bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin (araç, hayvan, direk, ağaç, duvar vs.) zarara uğramasına  bağlı olarak, araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu sigorta poliçesinde yazılı olan limitler dahilinde  karşılayan  sigorta poliçesidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir ve 1 yıllık olarak düzenlenir.

Zorunlu trafik sigortası teklifi alabilmeniz için uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

Neden Trafik Sigortası?

 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununca zorunludur,
 • Motorlu aracın kullanımı esnasında karşı tarafa verilen zararları karşılar,
 • Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu karşılar,
 • Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda sadece maddi değil, sakatlanma ve ölüm tazminatları ile sağlık giderlerini de karşılar.

Trafik Sigortası Nedir, Neden Yaptırılır, Neleri Kapsar / Kimler Trafik Sigortası yaptırmalıdır, Teminat dışı kalan haller nelerdir, poliçe sahiplerinin yükümlülükleri nelerdir?

Zorunlu Trafik Sigortası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve motorlu araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir poliçedir.

Trafik Sigorta Poliçesi aracın kullanımı esnasında sürücünün ihmal ve kusuru neticesinde oluşabilecek kazalarda; bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin (araç, hayvan, direk, ağaç, duvar vs.) zarara uğramasına  bağlı olarak, araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu sigorta poliçesinde yazılı olan limitler dahilinde  karşılayan  sigorta poliçesidir.

Trafik sigortası aynı zamanda; meydana gelen bir kaza neticesinde oluşabilecek zararların önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masrafları da karşılamaktadır.

Ayrıca Trafik Sigortalarında araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır.

Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Otomobil, Kamyonet, Otobüs, Minibüs, Midibüs, Kamyon, Tanker, Çekici, Motorsiklet, Tarım Araçları, İş Makinaları, Özel Amaçlı taşıtlar ( karavan vs.), Romörk ve Traktör sahipleri Karayolları Zorunlu Trafik Sigortasını yaptırmakla yükümlüdür.

Zorunlu Trafik sigortası 1 yıllık olup aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğlen saat 12:00 de başlar ve 1 yıl sonunda öğlen 12:00 de sona erer ve Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Yürürlükte zorunlu trafik poliçesi olmayan araçlar görüldükleri yerde bağlanır (trafiğe çıkması engellenir). Her araç sahibi, zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür.

Sigorta ettiren, olası bir hasar durumunda  aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

 • Sigortalı, hasardan haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya hasarı ihbar etmekle yükümlüdür.
 • Hasar esnasında Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak,
 • Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
 • Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek, ve
 • Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

 • İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
 • Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 • İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
 • Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,
 • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 • Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
 • Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,
 • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri,
 • Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler,
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
 • İlgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan talepler,
 • 2918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde düzenlenen sorumluluklar (Bu  maddeler kapsamına dahil durumlar bu amaçla yaptırılan zorunlu mali sorumluluk sigortasına tâbidir.),
 • Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,

Maddi Zararlar

•          Trafik Kazası Tespit Tutanağı.

•          Hak sahibi tüzel kişiler için: imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.

•          Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.

•          Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

Bedeni Zararlar

Sürekli Sakatlık

•          30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu.

•          Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.

•          Kaza raporu.

•          Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.

•          Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

Ölüm

•          Kaza raporu.

•          Veraset ilamı.

•          Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği.

•          Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi

MADDI – KAZA BASI                                   : 62.000 TL

MADDI – ARAÇ BASI                                  : 31.000 TL

SAKATLANMA VE ÖLÜM – KAZA BASI      : 3.100.000 TL

SAKATLANMA VE ÖLÜM – KISI BASI        : 620.000 TL

SAGLIK GIDERI – KAZA BASI                    : 3.100.000 TL

SAGLIK GIDERI – KISI BASI                      : 620.000 TL

Bilgi Alın

Hedefimiz, risklerinizi üstlenerek, daha güvenli yarınlara huzur içerisinde ulaşmanızı sağlamak ve ailenizin sigorta danışmanı olmaktır.