Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Poliçeleri;

Biz sadece sabit kıymetlerinizi değil hareket halindeki mallarınızı da güvence altına alıyoruz.

Karayolu, Denizyolu, Demiryolu veya Havayolu araçları ile Ulusal veya UIuslararası taşınan mallarınızı nakliyat poliçesinde belirtilen limitler dahilinde kazalar, hırsızlık, yükleme-boşaltma hasarları ve doğal afetlere karşı teminat altına alıyoruz.

Nakliyat poliçeleri emtea(yük) nın satıcısı, alıcısı veya emteadan menfaati olan herkes tarafından yapılabilir.

Avantajlar

  • Hareket halindeki mallarınızı teminat altına alır,
  • Tüm taşıma yollarında geçerlidir,
  • İthalat, ihracat ve Yurt İçi taşımalarda güven sağlar,

Nakliyat Sigortası Klozları

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta,aşağıdaki 2.kloz’da istisna edilenler hariç,sigorta  edilen şeyin

1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler ayaklanma veya halk hareketleri

1.2 herhangi bir terörist ya da politik güdü ile hareket eden her hangi bir  kişi nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar.

İSTİSNALAR

2. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz :

2.1. Sigortalının bilerek [kasti] yaptığı harekete yüklenebilen zıya,hasar veya masraf.

2.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma  ve yıpranması.

2.3. Sigorta edilen şeyin  ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf. [ Konteynır veya liftvan içine yapılan istifleme, bu sigorta  başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından  yapıldığında, bu 2.3 Klozu’nun amacı bakımından “ambalajlama”ya  dahil  sayılır]

2.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya  masraf.

2.5. Hava ve kara taşıtı,konteynır veya liftvana yüklendiğinde bunların sigorta edilen şeyi güven  içinde taşımaya uygun olmadığından sigortalı veya adamlarının haberleri varsa,bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf.

2.6.  Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile  yakın nedeni gecikme olan zıya,hasar  veya masraf.

2.7.  Hava taşıtının sahibi,idarecileri,kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya  mali kusurlarından doğan zıya,hasar veya masraf.

2.8.  Grev,lokavt veya iş kargaşası,ayaklanma veya halk hareketlerinin sonucu iş yokluğu,iş kıtlığı veya nasıl tanımlanırsa tanımlansın iş  kesintisinden doğan zıya,hasar  veya masraf.

2.9.   Seferin ya da yolculuğun zıyaı ya da engellenmesine dayanan her hangi tazminat talebi

2.10. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya  radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının düşmanca  kullanımından doğan zıya,hasar veya masraf.

2.11. Savaş,iç savaş,ihtilal,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da  savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca  hareketin neden olduğu zıya hasar veya masraf.

SÜRE

3. Transit Klozu

3.1 Bu sigorta,sigorta edilen şeyin,taşınmak üzere, burada belirtilen  depo,bina veya istif yerini  terk ettiği anda başlar,taşımanın alışılmış yolu  boyunca devam eder  ve

3.1.1. burada yazılı varma yerinde alıcıya veya  diğer son depo,bina veya istif

yerine teslim ile

3.1.2 burada yazılı varma yerinden önce veya varma yerinde sigortalının

3.1.2.1. taşımanın alışılmış yolundan başka bir yerde depolama veya

3.1.2.2. ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği  diğer herhangi bir depo veya istif yerine teslimi ile ya da

3.1.3 sigorta edilen şeyin son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 30 günün sona ermesi  ile ,bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse,ona göre sona erer.

3.2. Sigorta edilen şey son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldıktan  sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce sigorta edilen varma  yerinden başka bir yere gönderilirse, bu sigorta yukarıda belirlenen sona erme hallerine bağlı olur ve  böyle bir diğer varma yerine taşımanın başlamasından öteye  uzatılmaz.

3.3. Bu sigorta [yukarıda belirlenen sona erme hallerine ve aşağıdaki 4. Kloz’ un hükümlerine bağlı  olarak] sigortalının denetimi dışında gecikme,her  hangi bir sapma,zorunlu  boşaltma, tekrar yükleme veya   aktarma ve  taşıma

sözleşmesinde hava yolu taşıyıcısına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi  bir değişiklik  sırasında yürürlükte kalır.

4. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu

Eğer sigortalının denetimi dışındaki koşullardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada yazılı varma yerinden başka bir  yerde ya da taşıma yukarıda 3. Kloz’da belirlendiği gibi malların tesliminden önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmezse, bu  sigorta da  sona  erer. Sigortanın devamı istenirse,hemen sigortacılara bildirmek ve istenirse bir ek prime bağlı olmak koşuluyla , bu sigorta  ya

4.1. sigorta edilen şey bu yerde satılıncaya ya da teslim edilinceye kadar veya  özel olarak başka türlü kararlaştırılmadıkça,sigorta edilen şeyin bu yere varmasını izleyen 30  günlük  sürenin sonuna kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa ya da

4.2. sigorta edilen şey sözü edilen bu 30 günlük süre [veya onun kararlaştırılan herhangi uzantısı] içinde burada yazılı varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse,yukarıdaki 3. Kloz’un hükümlerine uygun olarak sona  erene kadar yürürlükte kalır.

5. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından  değiştirilirse,hemensigortacılara bildirmek koşulu ile,bir prim   ödeme  ve düzenlenecek şartlarla sigorta devam eder.

TAZMİNAT TALEBLERİ

6. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu

6.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip  olmalıdır.

6.2. Yukarıda 6.1.’e bağlı olmak koşulu ile, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen  sigorta kapsamındaki zıya için  tazminata hak  kazanır. Bununla birlikte zıya sigorta sözleşmesi  yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise sigortalı tazminata hak kazanır.

7. Artan Değer Klozu

7.1. Sigortalı,burada sigorta edilen  yük üzerine,herhangi “Artan Değer Sigortası” yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile  zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta  kapsamındaki sorumluluk buradaki sigorta bedelinin,toplam sigorta bedeline  oranında  olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta  edilen miktarlara ait  kanıtları  sigortacılara sağlar.

7.2. Bu sigorta artan değer üzerine olursa aşağıdaki kloz uygulanır : Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu  sigorta gereğince sorumluluk,buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında  olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile  sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK

8. Sigortadan Yararlanma Klozu

Taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler Yararına kullanılamaz.

ZARARLARIN  EN AZA İNDİRİLMESİ

9. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında  tazmin edilebilir zarar bakımından

9.1 zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

9.2 taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere  karşı   bütün  hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını  sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir.Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları,bu sigorta kapsamında tazmin edilebilen herhangi zarara ek olarak,sigortalıya öderler.

10. Feragat Klozu

Sigortalı veya sigortacıların sigortalı şeyi korumak,saklamak veya iyileştirmek amacı ile aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.

GECİKMEDEN SAKINMAK

11. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul süratle hareket etmesi bu  sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA

12. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not : Sigortalı,bu sigorta kapsamında ” teminat devam eder” hükmü ile ilgili  bir olayı haber alır almaz hemen  sigortacılara bildirmek  zorundadır.Böyle bir teminata hak kazanmak bu  yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL. 260

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta,aşağıdaki 3. ve 4. klozlarda istisna edilenler hariç,sigorta edilen şeyin

1.1. grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşası,ayaklanma veya halk hareketlerine katılan kişiler

1.2. herhangi bir terörist ya da politik güdü ile hareket eden her hangi bir kişi nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar.

2. Müşterek Avarya Klozu

Bu sigorta , bu Klozlar gereğince sigorta edilmiş bir tehlikeden dolayı zarardan kaçınmak ya da bu kaçınma ile ilgili olarak yapılan,navlun sözleşmesine ve /veya yürürlükteki yasa veya uygulamaya göre düzenlenmiş ya da belirlenmiş,müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar.

İSTİSNALAR

3. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz:

3.1. Sigortalının bilerek yaptığı [kasti] harekete yüklenebilen zıya,hasar veya masraf.

3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması.

3.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf. [ Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 3.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır]

3.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya masraf.

3.5. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya,hasar veya masraf. [Yukarıdaki 2. kloza göre tazmin edilebilen masraflar hariç]

3.6. Gemi sahipleri, idarecileri,kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali kusurlarından doğan zıya,hasar veya masraf.

3.7. Grev,lokavt veya iş kargaşası,ayaklanma veya halk hareketlerinin sonucu olan,her ne türlü tanımlanırsa tanımlansın iş yokluğu,iş kıtlığı veya iş kesintisinden doğan zıya,hasar veya masraf.

3.8. Sefer ya da yolculuğun engellenmesi ya da zıyaına dayanan her hangi tazminat talebi.

3.9. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya,hasar veya masraf.

3.10.Savaş,iç savaş,ihtilal,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan her hangi bir düşmanca hareketin neden olduğu zıya hasar veya masraf.

4. Denize Elverişsizlik ve (Yüke) Uygunsuzluk İstisnası Klozu

4.1. Sigorta edilen şey bunlara yüklendiği sırada sigortalı veya adamları bu denize elverişsizlilik veya [yüke] uygunsuzluktan haberli ise, bu sigorta hiçbir halde gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden, gemi,diğer deniz taşıtları,kara taşıtları,konteynır veya lifvanın sigortalı şeyi güven içinde taşımaya uygun olmamasından, doğan zıya,hasar veya masrafı kapsamaz.

4.2. Sigortalı veya adamlarının geminin denize elverişsiz ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olmadığından haberleri olmadıkça, sigortacılar bu örtülü yükümlülüğe herhangi bir şekilde uyulmasından vazgeçerler.

SÜRE

5. Transit Klozu

5.1. Bu sigorta,malların taşınmak üzere burada yazılı depo veya istif yerini terk ettiği anda başlar,taşımanın olağan yolu boyunca devam eder ve

5.1.1. burada yazılı varma yerinde alıcıya ya da diğer son depo veya istif yerine teslim ile

5.1.2. sigortalının burada yazılı varma yerinden önce veya varma yerinde,

5.1.2.1. taşımanın olağan yolundan başka bir yerde depolama veya

5.1.2.2. ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçeceği herhangi bir depo veya istif yerine teslimi ile ya da

5.1.3. sigorta edilen malın son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesi ile, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse,ona göre sona erer.

5.2. Mallar,son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce burada sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilirse, bu sigorta yukarıda şart koşulan sona erme hallerine bağlı olur ve böyle bir diğer varma yerine yapılacak taşımanın başlamasından öteye uzatılmaz.

5.3. Bu sigorta [yukarıda belirlenen sona erme hallerine ve aşağıdaki 6.Kloz hükümlerine bağlı olarak] sigortalının denetimi dışında gecikme,herhangi bir sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve navlun sözleşme sinde gemi sahibi veya kiracılarına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında yürürlükte kalır.

6.Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu

Eğer sigortalının denetimi dışındaki koşullardan dolayı, taşıma sözleşmesi buradayazılı varma yerinden başka bir liman veya yerde ya da taşıma yukarıda 5.Kloz’da belirlendiği gibi malların tesliminden önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmezse,bu sigorta da sona erer. Sigortanın devamı istenirse, hemen sigortacılara bildirmek ve istenirse bir ek prime bağlı olmak koşuluyla, bu sigorta ya

6.1. mal bu liman veya yerde satılıncaya ya da teslim edilinceye kadar ya da özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça,sigortalı malın bu liman veya yere varmasını izleyen 60 günlük sürenin sonuna kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa ya da

6.2. mal sözü edilen 60 günlük süre [veya bunun kararlaştırılan her hangi bir uzantısı] içinde burada yazılı varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse, yukarıda 5.kloz’un hükümlerine uygun olarak sona erene kadar yürürlükte kalır.

7. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,bir prim ödeme ve düzenlenecek şartlarla sigorta devam eder.

TAZMİNAT TALEPLERİ

8. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu

8.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaati olmalıdır.

8.2. Yukarıda 8.1.’e bağlı olmak koşulu ile, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zıya için tazminat almaya hak kazanır. Bununla birlikte zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır.

9. Artan Değer Klozu

9.1. Sigortalı,burada sigortalı yük üzerine, herhangi “Artan Değer Sigortası” yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk buradaki sigorta bedelinin,bu toplam sigorta miktarına oranı olur. Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

9.2. Bu sigorta artan değer üzerine olursa aşağıdaki kloz uygulanır: Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta gereğince sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK 

10. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler yararına kullanılamaz.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ

11. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir zarar bakımından

11.1. zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

11.2. taşıyıcılara,yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları, bu sigorta kapsamında tazmin edilebilen herhangi zarara ek olarak,sigortalıya öderler.

12. Feragat Klozu Sigortalı veya sigortacıların sigortalı şeyi korumak,saklamak ya da iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.

GECİKMEDEN SAKINMAK 

13. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul süratle hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA 

14. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not: Sigortalı,bu sigorta uyarınca “teminat devam eder” hükmü ile ilgili bir olayı haber alır almaz hemen sigortacılara bildirmek zorundadır.Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL 256

ÖZEL KOŞULLAR VE AYRICA İSTİSNA EDİLEN RİSKLER

1. Bu sigorta kapsamındaki gemi sefere çıktığında poliçeye ekli cetvelde  adı yazılı sigortalı veya diğer yetkili kişi / kişilerin gemide olması ve gemiyi denetim altında tutması bu sigortanın bir koşuludur.

2. Geminin;

2.1. oturma,batma,denize gömülme veya kumsal yahut kıyı açığında demirli veya rıhtıma bağlı bırakılmış iken dalgaların gemi üzerinden aşması, dalgalar tarafından sürüklenmesi nedeniyle

2.2. yarışa veya hız denemesine katılması yahut bunlarla ilgili her hangi denemeden doğan zıya veya hasarı yahut üçüncü kişilere karşı sorumluluk ya da her hangi kurtarma hizmeti için tazminat talep edilemez.

3. Ayrıca ,ve yukarıdan ihlal olmaksızın, aşağıdakiler neden olmadıkça motor ve bağlantıları,dümen, strat şaft veya pervane, elektrik donanımı, bataryalar ve bağlantılarının zıya veya hasarı için tazminat talep edilemez:

3.1. Ağır hava sonucu geminin denize gömülmesi.

3.2. Geminin oturması,batması, yakılması, yanması veya diğer gemi,rıhtım,iskele ile çatışma veya teması.

3.3 Gemiden taşınması veya gemiye yerleştirilmesi

3.4. Geminin tamamen çalınması,gemiye veya depo ya da onarım yerinde gemiye zorla girilerek hırsızlık

3.5. Gemiye güvenli olarak kitlenmiş olması veya botlara olağan yöntemlere ek olarak hırsızlığa karşı cihaz ile güvenli bir şekilde kilitlenmesi koşuluyla dıştan takma motorların çalınması

3.6. Kıyıdaki depo veya onarım yerinde yangın

3.7. Kötü niyetli hareketler

4. Ski veya su kayağı yapan her hangi kişiye karşı yahut o çekilirken ya da çekilmeye hazırlanırken veya çekildikten sonra gemiye yahut kıyıya güvenli olarak ulaşana kadar olan sorumluluğu için tazminat talep edilemez.

5. Ski veya su kayağı yapanlardan başka spor yahut etkinlik ile uğraşan her bir hangi kişiye veya o çekilirken ya da çekilmeye hazırlanırken yahut çekildikten sonra gemiye veya kıyıya güvenli olarak ulaşana kadar olan sorumluluğu.

6. Eğer içten takma makine ile donatılmışsa, geminin makine dairesi [makine bölümü] yakıt deposu [tank] yeri, mutfağı kendiliğinden çalışan veya kumanda merkezinden denetlenen ve uygun monte edilmiş ve etkin bir şekilde çalışan yangın söndürme sistemi ile donatılmadıkça , yangın veya patlama nedeniyle ya da onlardan doğan her hangi tazminat için sorumluluk kabul edilemez.

CL. 333 numaralı Kloz’un çevirisidir.

Enstitü Savaş Klozları [ Havayolu Yükü ] [Posta İle Göndermeler Hariç]

 

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1.Rizikolar Klozu

Bu sigorta, aşağıdaki 2. klozda istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin

1.1. savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketi,

1.2. yukarıda 1.1. kapsamındaki rizikolardan doğan zorla tutma [zapt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs,

1.3. terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları nedeniyle zıya, hasar veya masrafı kapsar.

İSTİSNALAR

2.Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz:

2.1. Sigortalının bilerek yaptığı [kasti] harekete yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

2.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması.

2.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf [Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 2.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır].

2.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya masraf.

2.5. Hava taşıtı, kara taşıtı, konteynır veya liftvana yüklendiğinde bunların sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmadığından sigortalı veya adamlarının haberleri varsa, bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf.

2.6. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf

2.7. Hava taşıtının sahibi, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin mali kusuru veya ödeme gücünü yitirmesinden doğan zıya, hasar veya masraf.

2.8. Sefer ya da yolculuğun engellenmesi veya zıyaına dayanan tazminat talepleri.

2.9. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde ile çalışan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf.

SÜRE

3. Transit Klozu

3.1. Bu sigorta

3.1.1. sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası ,sigorta edilen havayolu seferine başlamak üzere, hava taşıtına yüklendiğinde başlar ve

3.1.2. aşağıdaki 3.2. ve 3.3 e bağlı olarak ya sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, en son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldığında ya da hava taşıtının boşaltma yerine vardığı günün gece yarısından itibaren hesaplanacak 15 günün sona ermesiyle bunlardan hangisi daha önce olursa, ona göre sona erer ; bununla beraber, hemen sigortacılara bildirmek ve bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta

3.1.3. sigorta edilen şey en son boşaltma yerinde boşaltılmadan, hava taşıtı o yerden ayrıldığında tekrar başlar ve

3.1.4. aşağıdaki 3.2. ve 3.3 e bağlı olarak, ya sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası en son boşaltma yerinde [veya bunun yerine koyulan bir yerde] hava taşıtından boşaltıldığında ya da hava taşıtının boşaltma yerine tekrar vardığı ya da bunların yerine koyulan boşaltma yerine vardığı günün gece yarısından itibaren hesaplanacak 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer.

3.2.Sigortalı sefer esnasında, hava taşıtı sigorta edilen şeyi hava taşıtı veya deniz aşan gemi ile daha öteye taşınmak üzere bir ara yerde boşaltırsa, aşağıdaki 3.3’ e ve eğer istenirse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta hava taşıtının o yere vardığı gece yarısını izleyen 15 gün sona erene kadar devam eder, fakat sonra sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, daha öteye taşınmak üzere hava taşıtına veya deniz aşan gemiye yüklendiğinde sigorta tekrar yürürlüğe girer.Sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, o ara yere boşaltıldıktan sonra sadece orada iken sigorta 15 gün boyunca yürürlükte kalır. Eğer yük bu 15 günlük süre içinde öteye taşınırsa veya sigorta 3.2. klozdaki gibi tekrar yürürlüğe konulursa

3.2.1. hava taşıtı ile öteye taşıma bu klozlara bağlı olarak devam eder veya

3.2.2. deniz aşan gemi ile öteye taşımada da yürürlükte olan Institute War Clauses [Cargo ] bu sigortanın bir parçası olur ve deniz yoluyla uygulanır.

3.3. Eğer taşıma sözleşmesindeki hava seferi kararlaştırılan varma yerinden yerde sona ererse, bu yer en son boşaltma yeri sayılır ve sigorta 3.1.2 ye göre sona erer. Eğer sigorta edilen şey, hemen sonra, poliçedeki yerine ya da diğer her hangi bir varma yerine tekrar gönderilirse, bu öteye taşıma başlamadan önce sigortacılara bildirmek ve bir ek prime bağlı olmak koşuluyla

3.3.1. sigorta edilen şeyin boşaltılmış olması halinde, sigorta edilen şey ve onun bir parçası öteye taşıyan hava taşıtına, taşınmak üzere yüklendiğinde

3.3.2. sigorta edilen şeyin boşaltılmamış olması halinde, hava taşıtı en son boşaltma yeri olarak düşünülen yerden sefere başladığında bu sigorta tekrar yürürlüğe girer ve ondan sonra 3.1.4 e göre sona erer.

3.4. Sigortacılara hemen bildirmek ve eğer istenirse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta her hangi bir sapma veya taşıma sözleşmesinde hava taşıtı sahibine tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan seferdeki her hangi bir değişme ,bu klozların hükümleri içinde, yürürlükte kalır. [ 3.Kloz açısından “Deniz aşan gemi” sigorta edilen şeyi bir ara seferle ilgili olarak bir liman veya yerden diğerine taşıyan bir gemi anlamında sayılır.]

4. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,kararlaştırılacak prim ve şartlarla, sigorta devam eder.

5.Bu sözleşmede 2.8, 2.9 veya 3. klozlarla uyuşmayan her hangi şey bu uyuşmazlık ölçüsünde hükümsüz ve yok sayılır.

TAZMİNAT TALEBLERİ

6. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu

6.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

6.2. Yukarıdaki 8.1.’e bağlı olmak koşulu ile, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zıya için tazminat almaya hak kazanır. Bununla birlikte zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır.

7. Artan Değer Klozu

7.1.Sigortalı,burada sigorta edilen yük üzerine, herhangi bir “Artan Değer Sigortası” yaptırırsa, yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamında ki sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

7.2. Bu sigorta artan değer üzerine olursa aşağıdaki kloz uygulanır :

Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta gereğince sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK

8. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilerin yararına kullanılamaz.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ

9. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir zarar bakımından

9.1.zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

9.2.taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilerin veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları bu sigorta kapsamında tazmin edilebilen herhangi bir zarara ek olarak, sigortalıya öderler.

10. Feragat Klozu Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi korumak, saklamak ya da iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.

GECİKMEDEN SAKINMAK

11. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda, makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA

12. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not : Sigortalı, bu sigorta uyarınca “teminat devam eder” hükmü ile ilgili bir olayı, haber alır almaz derhal sigortacılara bildirilmek zorundadır. Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL.258

[1] Liftvan, demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta, aşağıdaki 3. ve 4. klozlarda istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin

1.1. savaş,iç savaş,ihtilal,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketi

1.2. yukarıda 1.1. kapsamındaki rizikolardan doğan zorla tutma [zapt],el koyma, tutuklama,engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs 1.3. terk edilmiş mayınlar,torpiller,bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları nedeniyle uğradığı zıya,hasar veya masrafı kapsar.

2. Müşterek Avarya Klozu

Bu sigorta,bu kloz kapsamındaki bir rizikodan dolayı zıyadan kaçınma ya da bu kaçınma ile ilgili olarak yapılan, navlun sözleşmesine ve/veya yürürlükteki yasa veya uygulamaya göre düzenlenmiş ya da belirlenmiş,müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar.

İSTİSNALAR

3. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz :

3.1. Sigortalının bilerek yaptığı [kasti] harekete yüklenebilen zıya,hasar veya masraf.

3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması.

3.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf.[ Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 3.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır].

3.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya masraf.

3.5. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya,hasar veya masraf.[ Yukarıdaki 2. Kloz’a göre tazmin edilebilen masraflar hariç.]

3.6. Gemi sahibi, idarecileri,kiracıları veya işleticilerinin mali kusuru veya ödeme gücünü yitirmesinden doğan zıya,hasar veya masraf.

3.7. Sefer ya da yolculuğun engellenmesi veya zıyaına dayanan tazminat talepleri.

3.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde ile çalışan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya,hasar veya masraf.

4. Denize Elverişsizlik ve [Yüke] Uygunsuzluk İstisnası Klozu

4.1. Sigorta edilen şey bunlara yüklendiği sırada,sigortalı veya adamları bu denize elverişsizlik veya [yüke] uygunsuzluktan haberli ise, bu sigorta hiç bir halde gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden, gemi,diğer deniz taşıtları,kara taşıtları,konteynır veya lifvanın sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmamasından, doğan zıya,hasar veya masrafı kapsamaz.

4.2. Sigortalı veya adamlarının geminin denize elverişsiz ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olmadığından haberleri olmadıkça, sigortacılar bu örtülü yükümlülüğe her hangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler.

SÜRE

5.Transit Klozu

5.1. Bu sigorta

5.1.1. sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası deniz aşan gemiye yüklendiğinde başlar ve

5.1.2. aşağıdaki 5.2. ve 5.3 e bağlı olarak ya sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, en son varma limanı veya boşaltma yerinde deniz aşan gemiden boşaltıldığında ya da geminin varma limanı veya boşaltma yerine vardığı günün gece yarısını izleyen 15 günün sona ermesiyle bunlardan hangisi daha önce olursa,ona göre sona erer ; bununla beraber, hemen sigortacılara bildirmek ve bir ek prime bağlı olmak koşuluyla , bu sigorta

5.1.3 sigorta edilen şey en son varma limanı veya boşaltma yerinde boşaltılmadan, gemi o liman veya yerden sefere başladığında bu sigorta tekrar başlar ve

5.1.4. aşağıdaki 5.2. ve 5.3 e bağlı olarak ya sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, en son varma limanı veya boşaltma yerinde [veya bunun yerine koyulan bir yerde] deniz aşan gemiden boşaltıldığında ya da geminin varma limanı veya boşaltma yerine tekrar vardığı ya da bunun yerine koyulan boşaltma liman veya yerine vardığı günün gece yarısından itibaren hesaplanacak 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce olursa, ona göre sona erer.

5.2. Sigortalı sefer esnasında,deniz aşan gemi sigorta edilen şeyi deniz aşan gemi veya hava taşıtı ile daha öteye taşınmak üzere bir ara liman veya yerde boşaltırsa yahut mal bir sığınma limanı veya yerinde gemiden gemiden boşaltılırsa, bu sigorta aşağıdaki 5.3’ e ve eğer istenirse bir ek prime bağlı olarak, geminin bu liman veya yere vardığı gece yarısından itibaren hesaplanacak 15 gün sona erene kadar devam eder, fakat sonra sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası daha öteye taşınmak üzere deniz aşan gemiye ya da hava taşıtına yüklendiğinde tekrar yürürlüğe girer. Sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası bu liman veya yere boşaltıldıktan sonra sadece orada iken sigorta 15 gün yürürlükte kalır. Eğer yük bu 15 günlük süre içinde öteye taşınırsa veya sigorta 5.2. klozdaki gibi tekrar yürürlüğe konulursa

5.2.1. deniz aşan gemi ile öteye taşıma bu klozun koşullarına bağlı olarak devam eder ya da

5.2.2. hava taşıtları ile öteye taşımada da yürürlükte olan Institute War [Air Cargo ] [excluding sending by Post] bu sigortanın bir parçası olur ve bu öteye taşımaya uygulanır.

5.3. Eğer navlun sözleşmesindeki sefer burada kararlaştırılan varma yerinden başka bir liman veya yerde sona ererse,bu liman veya yer en son boşaltma limanı sayılır ve bu sigorta 5.1.2 ye göre sona erer. Eğer sigorta edilen şey poliçedeki varma yerine ya da diğer her hangi bir varma yerine tekrar gönderilirse, bu öteye taşıma başlamadan önce sigortacılara bildirmek ve bir ek prime bağlı olmak koşuluyla

5.3.1. sigorta edilen şeyin boşaltılmış olması halinde,sigorta edilen şey ve onun bir parçası,öteye taşıyan gemiye taşımak üzere yüklendiğinde ;

5.3.2. sigorta edilen şeyin boşaltılmamış olması halinde,gemi düşünülen en son boşaltma limanı sayılan limandan sefere başladığında ; bu sigorta tekrar yürürlüğe girer ve daha sonra 5.1.4 e göre sona erer.

5.4. Bu sigorta, sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, deniz aşan gemiye ya da gemiden taşınırken yüzen veya yarı batık mayın veya terk edilmiş torpido tehlikeleri için genişletilir. Fakat hiçbir halde, özellikle sigortacılarla başka şekilde anlaşma yapılmadıkça, bu sigorta deniz aşan gemiden boşaltılmayı izleyen 60 günlük sürenin sona ermesinden öteye uzatılmaz.

5.5. Hemen sigortacılara bildirmek ve eğer istenirse bir ek prime bağlı olmak koşuluyla,bu sigorta her hangi bir sapma veya navlun sözleşmesinde gemi sahibi, kiracılarına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan,seferdeki her hangi bir değişme sırasında, bu klozların hükümleri içinde, yürürlükte kalır. [ 5.Kloz açısından “varma” geminin liman başkanlığının yetki alanı içindeki rıhtıma bağlanması veya bir yerde demirlemesi ya da bir başka şekilde güvene alınması anlamındadır. Eğer rıhtım veya yer elverişli değilse, gemi boşaltmanın amaçlandığı yer veya limanda ya da dışında ilk demirleme yerinde veya bir başka şekilde güvene alındığı zaman “varma” gerçekleşmiş sayılır. “Deniz aşan gemi” bir ara sefere katılarak sigorta edilen şeyi bir liman veya yerden diğerine taşıyan gemidir.]

6. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,kararlaştırılacak prim ve şartlarla, sigorta devam eder.

7.Bu sözleşmede 3.7,3.8 veya 5. klozlar ile uyuşmayan her hangi şey bu uyuşmazlık ölçüsünde tamamen hükümsüz ve yok sayılır.

TAZMİNAT TALEBLERİ

8. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu

8.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

8.2.Yukarıdaki 8.1.’e bağlı olmak koşulu ile,sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zıya için tazminata hak kazanır. Bununla birlikte zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır.

9. Artan Değer Klozu

9.1 Sigortalı,burada sigorta edilen yük üzerine,herhangi bir “Artan Değer Sigortası” yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

9.2. Bu sigorta artan değer üzerine olursa aşağıdaki kloz uygulanır : Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta gereğince sorumluluk buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK

10. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler yararına kullanılamaz.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ

11. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir zarar bakımından

11.1. zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

11.2. taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları,bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir herhangi bir zarara ek olarak,sigortalıya öderler.

12. Feragat Klozu

Sigortalı veya sigortacıların sigortalı şeyi korumak,saklamak veya iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.

GECİKMEDEN SAKINMAK

13. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA

14. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not : Sigortalı,bu sigorta kapsamında “teminat devam eder” hükmü ile ilgili bir olayı, haber alır almaz hemen sigortacılara bildirilmek zorundadır.Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL.255

[1] Liftvan,demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

nt

GEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI

1. Bu sigorta ve poliçe veya açık teminatta [open cover] kabul edilen sefer fiyatı sadece

1.1. Uluslararası Sınıflama Kurumları Birliği [IACS](1) üyesi veya bunların iştirakçi üyesi

1.2. O ulusun [ adalar topluluğu o ulusun bir parçası ise adalar arasındaki ticaret dahil] kıyı ticaretinde kullanılan gemileri ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki 4. klozda tanımlanan bir Ulusal Bayrak Kurumu tarafından sınıflandırılan mekanik, pervaneli, çelik gemilerle taşınan yük ve / veya menfaatlere uygulanır.

Sınıflandırılmamış gemilerle taşınan yük ve / veya menfaatler, fiyat ve koşulların kararlaştırılması için, hemen sigortacılara bildirilmelidir. Zarar böyle bir anlaşma olmadan önce meydana gelmişse, sadece makul ticari piyasa fiyatı ve koşulları ile teminat elde etmek olanağı ile sınırlı olmak üzere, teminat sağlanabilir.

YAŞ SINIRLAMASI

2. Aşağıdaki yaş sınırını aşan [yukarıda tanımlandığı gibi] sınıflandırılmış gemilerle taşınan yük ve / veya menfaatler poliçe ya da açık teminattaki koşullarla ve kararlaştırılacak bir ek prime bağlı olarak sigorta edilir. 10 yaşını aşmış dökme yük veya birkaç değişik yükü birlikte taşıyan [combined] gemiler ya da 15 yaşını aşmış diğer gemiler. Ancak aşağıdaki gemiler hariçtir.

2.1. Kırk ambar yük taşıması için bir dizi liman arasında, düzgün ve yerleşmiş bir örnek oluşturmuş ticarette kullanılan ve 25 yaşını aşmamış gemiler.

2.2. Bir dizi liman arasında, düzgün ve yerleşmiş bir örnek oluşturmuş ticarette kullanılan ve 30 yaşını aşmamış konteynır,otomobil taşımak için yapılmış gemiler veya çift çeperli, açık ambarlı, köprü ayaklı vinç ile donatılmış gemiler [OHGCs](2).

KÜÇÜK DENİZ TAŞITLARI

3. Bu Kloz liman alanı içinde yükleme veya boşaltma için kullanılan küçük deniz taşıtlarına uygulanmaz.

ULUSAL BAYRAK KURUMU

4. Ulusal Bayrak Kurumu, kendi ülkesinin bayrağı altında çalışan gemi sahibi ile aynı ülkede ikamet eden bir sınıflama kurumudur.

DERHAL İHBAR

5. Bu sigorta sigortalının sigortacılara hemen bildirim yapılmasını istediğinde, sigortayı eski haline koyma hakkı bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

YASA VE UYGULAMA

6. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

CL 354

(1) Cari IACS üye listesi için www.iacs.org.uk sayfasına bakınız.

(2) Open-hatch gantry cranes

ENSTİTÜ[1]KOTRA KLOZLARI

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır]

1. GEMİ

Gemi tekne, makine, botları ve gemi el değiştirdiğinde normal olarak onunla birlikte satılan aygıt ve donatıları ifade eder.

2. YOLA HAZIR OLMA VE YATMA

2.1. Gemi, bu sigortanın hükümlerine bağlı olmak koşuluyla sigortalıdır :

2.1.1Denizde veya iç sularda yola hazır iken yahut limanda, tersanede, marinada, yolda, kızakta, dubada veya kıyıda sert çamur zeminde veya kayıkhanede yahut çekilmesi, taşınması ve denize indirilmesi dahil, sefere çıkarken veya pilotlu veya pilotsuz seyir sırasında, deneme seferine çıktığında olağan yardıma gereksinimi olan gemi veya teknelere ederken yahut onları çekerken sigortalıdır. Ancak geminin, alışılmış veya yardıma gereksinim duyulan haller dışında çekilmemesi, gemi sahibi, kaptan, idareciler veya kiracıların önceden bağıtladıkları bir sözleşme ile çekme veya hizmeti yapamaması yükümdür.

2.1.2. Aşağıda 4. Kloz’daki gibi yola hazır olmayıp yatarken kaldırma, taşıma ve denize indirme dahil, tersane veya marinadaki normal veya genel bakım, sökme ve takma sırasında taşınırken yahut ekspertiz sırasında sigortalıdır [ rıhtımda ve rıhtım açığında ve denizde geçici yatma veya donatılma süresince ve geminin yattığı liman veya yerin sınırları dışında olmamak üzere palamar yerinden çekilerek veya başka türlü yer değiştirmesi de dahil]. Ancak sigortacılara haber verilmedikçe ve istenilen ek prim kabul edilmedikçe gemi ev olarak kullanıldığı veya büyük onarım yahut değişiklik yapıldığı süre boyunca sigortalı değildir.

2.2 Yukarıdaki 2.1. Klozu hükmüne rağmen, bu sigortanın hükümlerine bağlı olarak, dıştan takma motor dahil aygıt ve donanım, depolama yerinde veya kıyıda onarımda iken sigortalıdır.

3. SEYRÜSEFER VE KİRALAMA YÜKÜMLERİ [ TAHHÜTLERİ ] 

3.1. Poliçeye ekli cetvelde [2] belirlenen sınırların [seyrüsefer alanının] dışına sefer yapılmaması yükümdür. Ancak sigortacılara önceden not vermek [bildirmek] ve şartlarda anlaşmak koşulu ile sigorta devam eder.

3.2. Özellikle sigortacılarla anlaşmadıkça yalnız özel zevk ve amaçlar için kullanılması ve kiraya verilememesi veya bir hizmet karşılığı [ödül] olarak kullandırılmaması yükümdür.

4. YATMA YÜKÜMÜ [ TAAHHÜDÜ ] 

Poliçedeki cetvelde belirlendiği gibi [geminin] yola hazır olmadığı süre boyunca yatması yükümdür. Ancak sigortacılara önceden not vermek [bildirmek] ve şartlarda anlaşmak koşuluyla sigorta devam eder.

5. SÜRAT YÜKÜMÜ [TAAHHÜDÜ ]

5.1. Geminin veya botu / botları olan gemilerde ana geminin tasarlanmış hızının 17 mili aşamaması yükümdür.

5.2. Sigortacılar bu yükümü kaldırmayı kabul ettiklerinde aşağıdaki 19. “Sürat Botu Klozu – Speedboat Clause” koşulları uygulanacaktır.

6. UZATMA

Bu sigorta sona erdiği zaman gemi denizde veya tehlikede ya da bir yahut uğrama limanı veya yerinde ise sigortacılara derhal bildirilmek koşuluyla ve kararlaştırılacak bir prim karşılığında bir sonraki uğrama limanında rıhtıma bağlanıncaya veya orada güven içinde demirleyinceye kadar sigortalıdır.

7. DEVİR [TEMLİK]

Sigortalı veya poliçenin devir edilmiş olması halinde devir eden [ciranta] tarafından imzalanmış, tarihi konulmuş bir bildirim poliçeye eklenmedikçe ve böyle zeyilname ekli poliçe buradaki herhangi tazminat veya iade primi ödenmeden önce yapılmadıkça, bu sigortadaki menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi meblağın devri sigortacıları bağlamaz veya sigortacılar tarafından dikkate alınmaz.

8. GEMİ SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ

Bu 8. Kloz, bu sigortada kendisi ile uyuşmayan basılı veya yazılı herhangi bir hükme rağmen yürürlükte olacaktır.

8.1. Gemi satılır veya yeni sahibine devredilirse ya da geminin sahibi bir şirket olduğunda bu şirketi denetim altında tutan menfaatlerde [paylarda] bir değişiklik olursa, sigortacılar sigortanın devamını yazılı olarak kabul etmedikçe, bu sigorta satış, devir veya değişiklik anından itibaren geçersiz olur ve seyir ve/veya yatma süreleri için hesap edilen prim üzerinden gün esasıyla net prim iadesi yapılır.

8.2. Gemi satış veya devir sırasında bağlama yerini bırakmış veya denizde ise poliçenin iptali, eğer sigortalı tarafından istenirse, en son varma yeri veya limanına kadar askıya alınır.

9. TEHLİKELER

Her zaman bu sigortadaki istisna hükümlerine bağlı olmak koşuluyla

9.1. Bu sigorta [aşağıdaki] tehlikeler nedeniyle sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

9.1.1. Deniz, ırmak, göl veya diğer seyrüsefer yapılabilir suların tehlikeleri.

9.1.2. Yangın .

9.1.3. Denize mal atılması.

9.1.4. Korsanlık .

9.1.5. Rıhtım, liman aygıt ve donanımı, kara taşıtları, hava taşıtları veya benzeri şeylerle temas veya onlardan düşen şeyler.

9.1.6. Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

9.2. Zıya veya hasarın sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin gerekli özeni göstermemelerinden kaynaklanmaması koşulu ile, bu sigorta

9.2.1. sigorta edilen şeyin [aşağıdaki] tehlikeler nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

9.2.1.1. Gereçler [levazım],aygıt, donatı, makine veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında olan kazalar.

9.2.1.2. Patlama [infilak].

9.2.1.3. Kötü niyetli hareketler.

9.2.1.4. Gemi veya botlarının tamamen çalınması ya da bilinen yöntemlere ek olarak hırsızlığı önleyici aygıt ile gemi yahut botlara kilitlenmesi koşulu ile dıştan takma motorların çalınması yahut gemiye, depo veya onarım yerine zorla girilerek makinenin [dıştan takma motorlar dahil] aygıt veya donanımın çalınması.

9.2.2. Motor ve bağlantıları [bağlantı mili ( strut şaft) ve pervane hariç], elektrik donanımı ve aküler ve bağlantıları istisna, aşağıdaki rizikolar nedeniyle sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasar :

9.2.2.1. Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine veya teknedeki herhangi gizli kusur [kusurlu parça, şaft veya kazanın onarımı, değiştirilmesi masrafları ve maliyeti hariç].

9.2.2.2. Her kim olursa olsun herhangi kişinin ihmali, fakat sigortalı ve/veya gemi sahibi adına yapılan her hangi onarım veya değişiklikle ilgili sözleşmenin ihmal veya ihlali neticesi meydana gelen her hangi kusurun iyileştirme maliyeti veya geminin bakım masrafları hariçtir.

9.3Bu sigorta, eğer makul ölçüde özellikle bu amaçla yapıldıysa, oturma sonrası karineyi görme masraflarını, hasar olmasa bile, tazmin eder.

10. İSTİSNALAR

Aşağıdakilerle ilgili herhangi tazminat kabul edilmez :

10.1. Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması.

10.2. Aşağıdaki 19. Sürat Botu Klozu[Speedboat Clause] ile burada ayrıca sigorta edilmedikçe, ana gemide veya kıyıda yatmakta olan ve tasarlanmış hızı 17 mili aşan gemi botu.

10.3. Ana geminin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş gemi botu.

10.4. Gemi oturmadıkça, çatışmadıkça veya sudan başka [buz dahil] her hangi görünür cisme çarpmadıkça ya da bağlı olduğu serenlerin hasarı sonucu olmadıkça yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması veya fora[3] edilmişken patlaması.

10.5. Geminin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka [buz dahil] her hangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle zıya veya hasara uğramadıkça ,gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmıh [çarmık] veya iskotaların[4] zıya veya hasarı.

10.6. Kişisel eşya.

10.7. Tüketilebilir gereçler[levazım], balık takımı veya demir ve zincirler.

10.8. Geminin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka [buz dahil] görünür her hangi cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle zıya veya hasara uğramadıkça ,kaplama veya oradaki onarım.

10.9 Çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraf veya zarar ya da çizim yahut yapımda iyileştirme veya değişiklik nedeniyle yapılan herhangi masraf yahut zarar.

10.10. Yarı batık bir gemi neden olmadıkça, ağır hava nedeniyle motor ve bağlantıları [pervane veya bağlantı mili (strut şaft) Hariç] elektrik donanımı ve aküler ve bağlantılarının uğradığı zıya veya hasar. Fakat bu 10.10 Klozu geminin oturması veya çatışması ya da bir başka gemi, rıhtım, iskele ile temasının neden olduğu zıya veya hasarı istisna etmez.

11. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK

Bu Kloz yalnız poliçeye ekli cetvelde bu amaçla bir tutar belirlendiği zaman uygulanır.

11.1. Sigortacılar, sigortalı gemideki menfaatler nedeniyle ve bu sigortanın geçerli olduğu süre içinde, aşağıdakilerden doğan bir kazadan, sigortalının yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu, her hangi tutar veya tutarları sigortalıya tazmin etmeyi kabul eder :

11.1.1. Diğer her hangi gemi veya her neyse oradaki eşyanın zıya veya hasarı.

11.1.2. Sigortalı gemide veya yakınında ya da diğer her hangi gemideki can kaybı, bedeni sakatlık veya hastalık, yaşam kurtarma için yapılan ödemeler dahil.

11.1.3. Sigortalı gemi ve yükünün çıkartılması, taşınması ya da yok edilmesi veya bunlara girişim yahut aynı şeylerin çıkartılması, taşınması veya yok edilmesinde her hangi ihmal ya da kusur.

11.2. YARGILAMA MASRAFLAR

Önceden yazılı onayları alınmak koşulu ile sigortacılar aşağıdakileri de öderler :

11.2.1. Sigortalının yaptığı yargılama masrafı veya sorumluğa itiraz ettiği ya da sorumluluğu sınırlama işlemine katıldığı için sigortalının ödemek zorunda kalabileceği masraflar.

11.2.2. her hangi ölümcül kazanın araştırılması veya doğal olmadığı yahut şiddetin neden olduğu düşünülen ölüm olayında görevlilerin temsil masrafı.

11.3. KARDEŞ GEMİ

Sigortalı gemi, tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine veya işletme ait diğer bir gemi ile çatışır veya o diğer gemiden bir kurtarma hizmeti alırsa, sigortalı bu sigorta gereğince, diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahibinin malı imiş gibi, tamamen aynı haklara sahip olur ; ancak böyle durumlarda çatışma sorumluluğunun veya kurtarma ücretinin belirlenmesi,sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir.

11.4. DİGER KİŞİLERİN SEYRÜSEFERE ÇIKMASI

Bu 11. Kloz’unun hükmü, bu sigortada adı geçen sigortalının izni ile [işleten kişi, işletenin tersane, marina, onarımcı, kızakçı, yat kulübü, satış acentesinin veya benzer kurumların istihdam ettiği kişilerden başka] herhangi bir kişinin seyrüsefere çıkması veya geminin sorumluluğunu üstlenmesi için genişletilecektir . Bu kişi böyle seyrüsefer ederken veya gemiden sorumlu iken ,11. Kloz’un kapsamına dahil her hangi bir olaydan , bu sigortada adı yazılı sigortalıdan başka kişi veya kişilere, tutar veya tutarları ödemekle sorumludur ve öder. Fakat bu Kloz gereği tazminat, sigortalı ve yalnız yukarıda belirtildiği gibi seyrüsefer eden veya geminin sorumluluğunu üstlenen kişi yararına, sigortalının yazılı istemi ve acentesi aracılığıyla yürürlüğe girecektir. Bu genişletmedeki hiçbir şey sigortacıların sorumluluğunu aşağıda 11.8. Kloz’da koyulan sorumluluk sınırından öteye arttıramayacak ve bu sigortanın bütün diğer koşul ve yükümlerine bağlı olacaktır. Bu 11.4 Kloz’undaki hiçbir şey yukarıdaki 3.2. Klozu’nun hükümlerinden üstün sayılmayacaktır.

11.5. ENKAZIN KALDIRMA İÇİN GENİŞLETME

Bu sigorta ayrıca sigortalı geminin enkazını sigortalının kendi yerinden veya kiralanan ya da kullanılan yerden kaldırma masraflarını, kurtarılandan sağlanan kazanç düşüldükten sonra, öder.

11.6. SORUMLULUK BÖLÜMÜ İSTİSNALARI

Bu sigorta,11. Kloz’un hükümlerine rağmen, [aşağıdakilerden] doğan herhangi sorumluluk, maliyet veya masrafı kapsamaz :

11.6.1. İşçi sigortaları [Workmen’s Compensation Acts] veya işveren sorumluluğu yasası [Emplyers’ Liability Acts] veya diğer yasa yahut örf ve adet sorumluluğuna [Common Law Liability] göre işçiler veya her ne surette olursa olsun iş verilen diğer kimseler veya yukarıdaki 11.4. Klozu hükümleri nedeniyle bu sigorta ile koruma altına alınan her hangi kişinin kazaya uğraması veya hastalığı gereği doğrudan veya dolaylı olarak yapılan ödeme veya burada sigortalı gemide ve onun yakınında ya da onunla ilgili veya onun yükü, malzemeleri veya onarımları.

11.6.2. Özellikle aşağıdaki 19.Kloz koşullarına bağlı olarak burada sigorta edilmedikçe, ana gemiye ait ve tasarlanmış hızı 17 mili aşan ana gemide veya kıyıda yatan bot.

11.6.3. Gemiyle çekilirken veya çekilmeye hazırlanırken ya da çekildikten sonra gemiye yahut kıyıya güvenli olarak ulaşana kadar, ski veya su kayağı yapan her hangi kişiye sorumluluk ya da uğradığı [kaza].

11.6.4. Gemiyle çekilirken veya çekilmeye hazırlanırken veya çekildikten sonra gemiye veya kıyıya güvenli olarak ulaşana kadar ski veya su kayağı yapanlardan başka spor veya diğer şeylerle uğraşanların sorumluluğu veya uğradığı [kaza].

11.6.5. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın cezalandırıcı veya uyarıcı hasarlar.

11.7. SU KAYAĞI YAPANLARIN SORUMLULUKLARI

Yukarıda ki 11.6.3. ve/veya 11.6.4. Kloz’ları iptal edilirse bu Kloz’larda belirtilen sorumluluklar , bu sigortanın koşul, yüküm ve sınırlarına bağlı olmak şartıyla sigorta kapsamında olacaktır.

11.8. SORUMLULUK SINIRI

Her hangi bir kaza veya aynı olaydan doğan birden çok kazada sigortacıların bu 11. Kloz’a göre sorumluluğu sigorta poliçesine ekli cetvelde bu amaçla beyan edilen miktarı aşamaz. Fakat sigortalı sigortacıların yazılı izni ile sorumluluğa itiraz ettiği zaman , sigortacılar ayrıca sigortalının burada uğradığı veya ödemeye zorunlu olduğu maliyetten payını tazmin edecektir.

12. AŞAN KISIM ve İNDİRİLEN MİKTAR

12.1. Sigortalı bir tehlikeden doğan tazminat, her bir ayrı kaza veya olaydan doğan bütün tazminat taleplerinin toplamı [11,14 ve 15.Kloz’lardaki tazminat talepleri dahil] poliçeye ekli cetvelde bu amaçla belirlenen tutarı [muafiyeti] aşmadıkça bu sigorta gereği ödenmez, aşması halinde bu tutar [muafiyet] indirilir. Bu 12.1. Klozu, bir tam zıya veya hükmi tam zıya talebine yahut aynı kaza veya olaydan doğan 15. Kloz kapsamındaki herhangi bir tazminat ile birleşen böyle bir talebe uygulanmaz.

12.2. Yukarıdaki 12.1 Klozu’nu uygulamadan önce ve buna ek 1/3 ü aşmayan “yeni için eski” indirimleri sigortacıların seçimine bağlı olarak [ aşağıdakiler için] yapılabilir :

12.1.1. Koruyucu örtüler,yelkenler ve sabit ve hareketli çarmıh veya iskotalar

12.1.2. Bu sigorta kapsamında ayrı değerlendirilerek sigorta edilmiş olsun ya da olmasın dıştan takma motorlar.

13. TAZMİNAT TALEBİ BİLDİRİMİ VE TEKLİF ALMA 

13.1. Bu sigorta kapsamında bir tazminat talebine neden olabilecek herhangi olay için sigortacılara derhal bildirilecek ve her hangi hırsızlık veya kötü niyetli hasar da hemen polise rapor edilecektir.

13.2. Zıya veya hasar meydana geldiğinde ekspertiz yapılmadan önce sigortacılara bildirim yapılacak ve eğer gemi yurt dışında ise istenirse sigortacıları temsil edecek bir eksperin hazır bulunması için en yakın Lloyd’s acentesine haber verilecektir.

13.3. Sigortacılar geminin havuzlanma veya onarım için gideceği limanı kararlaştırmağa yetkili [sigortacıların talebine uymak üzere yapılan bu seferden doğan gerçek ek masraflar sigortalıya ödenir ] ve onarım yeri veya onarımcı firmayı veto etme hakkına sahiptir.

13.4. Sigortacılar da geminin onarımı için teklifler de alabilirler veya alınmasını isteyebilirler.

14. KURTARMA MASRAFLARI

Bu sigortadaki her hangi açık hükme bağlı olmak koşulu ile sigortalı tehlikeden doğan zararı önlemek üzere yapılan kurtarma masrafları bu tehlikelerin bir zararı olarak tazmin edilir.

15. SİGORTALININ GÖREVİ&

15.1. Her hangi zıya veya kaza halinde,bu sigorta gereği tazmin edilebilecek bir zararı önlemek veya azaltmak amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir.

15.2. Sigortacılar, aşağıdaki hükümlere ve 12. Kloz’ a bağlı olarak, sigortalı, adamları veya temsilcilerinin bu tür önlemler için uygun ve makul olarak yaptıkları masraflardan payına düşeni öder. Müşterek avarya,kurtarma masrafları, çatışmada savunma veya karşı dava masrafları ve 11. 2 Klozu kapsamına dahil sorumluluğa karşı itiraz için sigortalının yaptığı masraflar bu 15. kapsamında tazmin edilmez.

15.3. Bu sigorta kapsamındaki her hangi şey ile ilgili olarak, sigortacılar sigortalı adına ve kendi menfaatleri için,masrafları kendilerine ait olmak üzere dava açmak , 3. kişilerden tazminat istemek veya tazminatı güvenceye almak isterlerse, sigortalı sigortacının bilgi ve kanıt elde etmesi için olası bütün yardımı yapar.

15.4. Sigortalı veya sigortacıların sigortalı şeyi kurtarma,koruma veya geri almak amacı ile aldıkları önlemler,vazgeçme yahut bırakmanın kabulü veya tarafların haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez.

15.5. Bu 15. Kloz gereği tazmin edilebilir tutar,bu sigorta kapsamında başka şekilde tazmin edilebilecek zarara ek olacak,fakat hiç bir halde 15.2 Klozu kapsamında tazmin edilebilir tutarlar burada sigortalı geminin sigorta bedelini aşmayacaktır.

16. ONARILMAMIŞ HASAR

16.1. Onarılmamış hasar bakımından tazminatın ölçüsü, bu sigorta sona erdiği zaman geminin onarılmamış hasardan doğan piyasa değerindeki makul azalmadır, fakat onarımların makul maliyetini aşamaz.

16.2. Bu sigortanın kapsadığı süre veya sürenin herhangi uzatması sırasında onarılmamış hasardan sonra tam zıya [bu sigorta kapsamında olsun veya olmasın] meydana geldiğinde sigortacılar, hiçbir halde, onarılmamış hasardan sorumlu olmaz.

16.3. Sigortacılar, onarılmamış hasar için, bu sigortanın sona erdiği zamandaki sigorta değerinden fazlası için sorumlu olmaz.

17. HÜKMİ TAM ZIYA 

17.1. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için sigorta değeri onarılmış değer olarak kabul edilecek ve hasarlı veya hurda değeri yahut enkazı ile ilgili hiçbir şey dikkate alınmayacaktır.

17.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve/veya onarım masrafına dayanan hükmi tam zıya için, bu masraf sigorta değerini aşmadıkça,tazminat talep edilemez. Bu kararı verirken yalnız tek bir kaza veya aynı kazadan doğan zincirleme hasarlar ile ilgili masraflar dikkate alınacaktır.

18. MASRAFLAR YÜKÜMÜ

Geminin sigorta değeri 50.000 İngiliz Lirasından fazla ve sigorta poliçesine ekli cetvelde belirtilen toplam sigorta değerinin % 10 nu aşmadıkça, sigortalı hesabına, ipotek alacaklısı veya gemi sahibinin masrafları , komisyonu,kârları veya diğer menfaatleri yahut tekne veya makinenin aşan veya artan değeri için poliçe menfaatin kanıtıdır [PPI] ya da tam menfaat kabul edilmiştir [FIA] koşuluyla hiçbir sigorta yapılmaz.

Daima şu koşulla ki, bu yükümün bozulması bunu bilmeden sigortayı kabul eden ipotek alacaklısının tazminat talebine karşı sigortacılara her hangi savunma nedeni vermeyecektir.

19. SÜRAT BOTU KLOZU;

BU 19. KLOZ UYGULANDIĞI ZAMAN YUKARIDAKİ KLOZLARDA BULUNAN AYKIRI HÜKÜMLERE ÜSTÜN OLACAKTIR.

19.1. İlgili gemi yolda iken poliçeye ekli cetvelde adı yazılı sigortalı veya diğer yetkin kişi/kişilerin teknede ve geminin de bunların denetimlerinde olması bu sigortanın bir koşuludur.

19.2. Geminin

19.2.1. fırtınaya açık plaj veya kıyıda dubaya bağlı ya da demirliyken içinde hiç kimse olmaksızın bırakıldığı sırada oturması,batması, denize gömülmesi veya dalması yahut sürüklenerek hasara uğraması nedeniyle veya bunlardan doğan

19.2.2. yarışa katılması veya hız denemesi veya bununla ilgili her hangi denemeden doğan zıya veya hasarı ya da her hangi 3. kişiye karşı sorumluluk yahut her hangi kurtarma tazminatı kabul edilemez .

19.3. Aşağıdakiler ile ilgili olarak dümen, bağlantı mili [strat şaft] veya pervane için tazminat kabul edilmez :

19.3.1. 9.2.2.1 ve 9.2.2.2 Kloz’ları gereği.

19.3.2. Ağır hava,su veya diğer gemi,rıhtım veya iskeleden başka şeylerle veya su ile temas nedeniyle zıya veya hasar için tazminat. Fakat bu 19.3.2. Klozu geminin ağır hava neticesi yarı batık hale gelmesi nedeniyle uğranılan hasarı istisna etmez.

19.4. Gemi dahili makine ile donatılmışsa, kendiliğinden çalışan [otomatik] veya dümen donanımından denetlenebilen uygun kurulmuş [monte edilmiş] ve etkin olarak bakımı yapılan çalışmaya hazır bir yangın söndürme sistemi ile donatılan makine dairesi [veya yeri] tank alanı ve mutfağa sahip olmadıkça, bu sigorta yangın veya patlamadan doğan sorumluluğu kapsamaz.

20. İPTAL VE PRİM İADESİ

Bu sigorta, her zaman, sigortacılar tarafından 30 gün önceden iptal notu [bildirimi] verilerek veya karşılıklı uyuşma ile iptal edilebilir. İptal edilmesi halinde seyir veya yatma süreleri için , gerçekleştirilmiş prim üzerinden , gün esası ile net iade primi hesap edilebilir.

AŞAĞIDAKİ KLOZ’LAR BUYURUCU HÜKÜM NİTELİĞİNDEDİR VE BU SİGORTADA BULUNAN VE KENDİLERİYLE UYUŞMAYAN HERHANGİ BİR HÜKMÜ GEÇERSİZ KILAR.

21. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya,hasar,sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

21.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketler.

21.2. Zorla tutma [zapt],el koyma,tutuklama,engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

21.3. Terk edilmiş mayınlar,torpiller,bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahlar.

22. GREV VE POLİTİK HAREKETLER İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

22.1. Grevcilerin,lokavt edilmiş işçilerin veya iş karışıklıkları,kargaşalık veya halk hareketlerine katılan kişiler.

22.2. Herhangi bir terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kişi.

23. NÜKLEER İSTİSNA

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya,hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

23.1. Atom veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer tepkimeler [reaksiyonlar] yahut ışınetkin [radyoaktif] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı.

23.2. Her hangi nükleer yakıt veya her hangi nükleer atık yahut nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, ışıma [radyasyon] veya ışınetkin [radyoaktif] kirlenme.

23.3. Işınetkin [radyoaktif],zehirli,patlayıcı ya da diğer tehlikeli maddeler,herhangi nükleer patlayıcı donanım veya oradaki parçaları.

CL.328 numaralı Kloz’un çevirisidir.

[1] The Institute of London Underwriters [Londra Sigortacılar Enstitüsü]

[2]Teklifname

[3]Yelken açmak

[4]yelkenleri açmak ve tutmak için alt köşelerine bağlanan halat,zincir ve palangadan oluşan donanım

[ yalnız Institute Yacht Clauses 1/11/85 ile sigortalı ve kilitlenebilir kamarası olan gemiler için kullanılır]

Aşağıdaki genişletme, sigorta poliçesine ek cetvelde(1) kişisel eşya için ayrı bir sigorta tutarı bildirilmiş olmak koşuluyla, uygulanacaktır.

1. Bu sigorta, her zaman bu sigortanın anlam ve koşullarına bağlı olarak, [Institute Yacht Clauses 1/11/85 ‘in 12.1 Klozu’ndaki muafiyet dikkate alınmaksızın] sigortalının konutundan sigortalı gemiye ve geri götürülmesi dahil olmak üzere sigortalı ve/veya ailesinin mülkiyetinde olan kişisel eşyanın ve tayfaların sigortalı tarafından sağlanan giysileri, gemide veya gemi ile ilgili kullanım sırasında, her türlü zıya veya hasarı [bütün rizikoları] kapsamak üzere genişletilir.

Fakat AŞAĞIDAKİLERDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİ HARİÇTİR :

1.1 Aşınma ve yıpranma, azar azar bozulma, rutubet, küf, mantar, haşarat, güve ve mekanik bozulma.

1.2. Gemi oturmadıkça, batmadıkça, yakılmadıkça, yanmadıkça veya çatışmadıkça ya da hava basıncı ile, hırsızlar yahut soyguncular neden olmadıkça kolay kırılma özelliğine sahip eşyaların kırılması.

1.3. Nakit , para, banknot veya seyahat çeklerinin zıyaı.

1.4. Yangın veya zorla girilerek yapılan hırsızlık yahut geminin tam zıyaı sonucu olmadıkça su kayağı veya dalgıç donanımının zıyaı.

1.5. Institute Yacht Clauses 1/11/85 ‘in 21,22 ve 23. Klozları ile istisna edilen tehlikeler.

2. AVARYA [KISMİ HASAR]

Bu sigorta avarya [kısmi hasar] koşullarına bağlıdır. Şu demek ki , bu genişletilme ile teminat altına alınan eşyanın değeri , zıya anında , buradaki sigorta bedelinden daha büyükse, sigortalı sigorta bedelinin zarara uğrayan eşyanın toplam değerine oranı kadar tazminata hak kazanır.

3. KATILMAMA

Bu sigorta, bu sigorta var olmasaydı, meydana geldiği zaman diğer her hangi sigorta ile sigortalı veya sigortalı olabilecek zıya ya da hasarı kapsamaz. Fakat bu sigortayı etkilememişse, bu zıya veya hasarın diğer her hangi sigorta gereği ödenebilir miktarını aşan bölümü hariçtir.

4. TAZMİNATIN SINIRI

“Kişisel Eşya” genişletilmesi gereği tazmin edilebilir miktar poliçeye ekli cetvelde(2) bildirilen sigorta bedeli ile sınırlıdır.[ parça başına £ 100 veya daha fazla değeri olan eşya özellikle bildirilir]

CL. 331 numaralı Kloz’un çevirisidir.

Bu sigorta , Institute Yacht Clauses [1/11/85] un 9.2.2.1 , 9.2.2.2 ve 10.10 Kloz’larındaki hükümlere rağmen , fakat her zaman bu sigortanın anlam ve koşullarına bağlı olmak koşuluyla, motor,elektrik donanımı,bataryalar ve bunların bağlantılarının [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsamak üzere genişletilir :
 
[1] Tekne ve makinedeki gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması. [kusurlu parça,kırılan şaft veya patlayan kazanın onarım veya yenileme masraf ve maliyeti hariçtir]
 
[2] Her kim ise her hangi kişinin ihmali, fakat sigortalı ve /veya gemi sahibi adına yapılan değişiklik veya onarımla ilgili sözleşmenin ihlali yahut ihmal sonucu meydana gelen her hangi bir kusurun iyileştirme maliyeti hariçtir.
 
[3] Ağır hava
 
CL. 332 numaralı Kloz’un çevirisidir.

…………………. ek primin ödenmesi karşılığında, ……………….. içinde, bu sigortanın, geminin karayolu, demiryolu, feribot veya havayolu ile taşınmasını [taşıta yükleme ve boşaltma dahil] kapsamak üzere genişletilmesi kabul edilir.

Fakat [aşağıdakilerle] ilgili tazminat kabul edilmez :

(a) Bu Kloz kapsamındaki taşıma sırasında meydana gelen çizilme, berelenme ve / veya çentik ve bunların sonucu olan boyama veya parlatma masrafı.

(b) Gemi motorlu taşıt tarafından veya ona bağlı çekilirken ya da motorlu taşıttan koptuğunda yahut kazaen ayrıldığında bu kazadan doğan 3. kişilere karşı sorumluluk.

CL 122 numaralı Kloz’un çevirisidir.

Enstitü Yat Klozlari Yarış Rizikosu Genişletme Klozu
[ Yalnız 1/11/85 tarihli Institute Yacht Clauses ile kullanılır]
 
Institute Yacht Clauses [1/11/85] un 10.4 ve 10.5. Kloz’larına rağmen sigorta poliçesine ekli cetvelde(1) kararlaştırıldığı bildirilen ek primin ödenmesi karşılığında :
 
1.1. Burada sigorta edilen geminin yelkenleri, direkleri, serenleri, sabit arma ve selviçesi(2), yarış esnasında, sigortalı bir riziko nedeniyle zıya veya hasara uğradığında bunların onarım veya yenileme masrafları,Institute Yacht Clauses 1/11/85’in 12. “Excees and Deductible Clause” u uygulanmaksızın, bu masrafların 2/3 üne kadar tazmin edilir. Fakat bu zıya veya hasara geminin oturması, batması, yangın,çatışma veya sudan başka [buz dahil] harici her hangi maddeye çarpması neden olursa, o zaman, yalnız “Eski için Yeni” ve 12. Kloz’da belirtilen muafiyete bağlı olmak koşuluyla, yenileme veya onarım masrafı tam olarak tazmin edilir.
 
Yukarıdaki 1.1. Klozu gereği tazmin edilmeyen onarım veya yenileme masrafının her hangi kısmını kapsayan ek sigorta yapılmaması veya yapılmayacağı yükümdür. 
 
1.2. Yukarıdaki 1.1. Klozu gereği sigortacıların yarışma sırasında her hangi bir olaydan doğan sorumlulukları , kullanılsın ya da kullanılmasın taşınan yelkenler, direkler, serenler, sabit arma ve selviçenin tam yenileme maliyeti esas alınarak hesap edilecek,fakat bu amaçla poliçeye ekli cetvelde beyan edilen miktarı aşmayacaktır.
 
CL. 330 numaralı Kloz’un çevirisidir.
 
(1) Teklifname(2) Gemi armasında bulunan hareketli halat

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta,aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin her türlü riziko nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar.

2. Müşterek Avarya Klozu

Bu sigorta,aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda veya bu sigortanın başka bir yerinde istisna edilenler hariç, her hangi bir sebepten dolayı zıyadan kaçınma ya da bu kaçınmayla ilgili olarak yapılan,navlun sözleşmesine ve / veya yürürlükteki yas veya uygulamaya göre düzenlenmiş ya da belirlenmiş,müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar.

3. “Her İkisi de Kusurlu Çatma” Klozu

Bu sigorta, navlun sözleşmesindeki “Her İkisi de Kusurlu Çatma” Klozu’na göre sigortalıya düşen sorumluluğu sigortalıya düştüğü oranda bu sigorta kapsamındaki bir zarar gibi tazmin etmek için genişletilir. Sözü edilen bu Kloz uyarınca gemi sahiplerinin her hangi bir tazminat talep etmesi halinde, sigortalı bunu sigortacılara bildirmeyi kabul eder ve sigortacılar böyle bir tazminat talebine karşı maliyet ve masrafı kendilerine ait olmak üzere sigortalıyı savunma hakkına sahip olur.

İSTİSNALAR 

4. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz :

4.1. Sigortalının bilerek [kasti] yaptığı harekete yüklenebilen zıya,hasar veya masraf.

4.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması.

4.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf. [ Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 4.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır].

4.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya masraf.

4.5. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. [Yukarıdaki 2. Kloz’a göre tazmin edilebilen masraflar hariç].

4.6. Gemi sahibi,gemi idarecileri,kiracıları veya işleticilerinin mali kusuru veya ödeme gücünü yitirmesinden doğan zıya,hasar veya masraf.

4.7. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde ile çalışan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya,hasar veya masraf.

5. Denize Elverişsizlik ve [Yüke] Uygunsuzluk İstisnası Klozu

5.1. Sigorta edilen şey bunlara yüklendiği sırada ,sigortalı veya adamları bu denize elverişsizlilik veya [yüke] uygunsuzluktan haberli ise, bu sigorta hiçbir halde gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden, gemi,diğer deniz taşıtları,kara taşıtları,konteynır veya lifvanın sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmamasından, doğan zıya,hasar veya masrafı kapsamaz.

5.2. Sigortalı veya adamlarının,geminin denize elverişsiz ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olmadığından haberleri olmadıkça, sigortacılar bu örtülü yükümlülüğe herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler.

6. Savaş İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde

6.1. savaş,iç savaş,ihtilal,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketin

6.2. zorla tutma [zapt],el koyma,tutuklama,engelleme veya alıkoyma [ korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüsün

6.3. terk edilmiş mayınlar,torpiller,bombalar veya terk edilmiş diğer savaş silahlarının neden olduğu zıya,hasar veya masrafı kapsamaz .

7. Grev İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde

7.1. grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları,kargaşa veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu

7.2. grev,lokavt,iş karışıklıkları,kargaşa veya halk hareketlerinin neticesi

7.3. herhangi bir terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya,hasar veya masrafı kapsamaz.

SÜRE 

8. Transit Klozu 

8.1. Bu sigorta,malın taşınmak üzere burada yazılı depo veya istif yerini terk ettiği anda başlar, taşımanın olağan yolu boyunca devam eder ve

8.1.1. burada yazılı varma yerinde alıcıya ya da diğer son depo veya istif yerine teslim ile

8.1.2. sigortalının burada yazılı varma yerinden önce veya varma yerinde,

8.1.2.1. taşımanın olağan yolundan başka bir yerde depolama veya

8.1.2.2. ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçeceği herhangi bir depo veya istif yerine teslim ile ya da

8.1.3. sigorta edilen malın son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesi ile, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer.

8.2. Eğer mal son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce burada sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilirse, bu sigorta yukarıda belirlenen sona erme hallerine bağlı olur ve böyle bir diğer varma yerine yapılacak taşımanın başlamasından öteye uzatılmaz.

8.3. Bu sigorta [yukarıda belirlenen sona erme hallerine ve aşağıdaki 9. Kloz hükümlerine bağlı olarak] sigortalının denetimi dışında gecikme,herhangi bir sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve navlun sözleşmesinde gemi sahibi veya kiracılarına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki her hangi bir değişiklik sırasında yürürlükte kalır.

9. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu

Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada yazılı varma yerinden başka bir liman veya yerde ya da taşıma yukarıdaki 8. Kloz’da belirlendiği gibi malın tesliminden önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmezse, bu sigorta da sona erer.Sigortanın devamı istenirse, hemen sigortacılara bildirmek ve istenirse bir ek prime bağlı olmak koşulu ile, bu sigorta ya

9.1. mal bu liman veya yerde satılıncaya ve teslim edilinceye kadar ya da özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigortalı malın bu liman veya yere varmasını izleyen 60 günlük sürenin sonuna kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa ya da

9.2. eğer mal sözü edilen bu 60 günlük süre [veya onun kararlaştırılan herhangi bir uzantısı] içinde burada yazılı varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse,yukarıdaki 8. Kloz’un hükümlerine uygun olarak sona erene kadar yürürlükte kalır.

10. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse,hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,kararlaştırılacak prim ve şartlarla, sigorta devam eder.

TAZMİNAT

11. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu 

11.1. Bu sigorta kapsamında tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

11.2. Yukarıdaki 11.1.’e bağlı olmak koşulu ile,sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zıya için tazminata hak kazanır. Bununla birlikte zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile, sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır.

12. Gönderme Masrafları Klozu

Bu sigorta kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi sonucu,sigortalı sefer burada belirlenen liman veya yerden başka bir yerde sona erdiğinde,sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltma,depolama ve burada [sigorta poliçesinde] belirlenmiş varma yerine gönderilmesi için yapılan makul ve uygun her türlü ek masrafları sigortalıya tazmin ederler.

Müşterek Avarya ve Kurtarma Masraflarına uygulanmayan bu 12.Kloz ,yukarıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda belirtilen istisnalara bağlı olup sigortalı veya adamlarının kusuru,ihmali ödeme gücünü yitirmesi veya mali kusurlarından doğan masrafları kapsamaz.

13. Hükmi Tam Zıya Klozu

Sigorta edilen şey,gerçek tam zıyaın kaçınılmaz olmasından dolayı ya da kurtarma, yenileme ve poliçede gösterilen varma yerine gönderme masraflarının,sigorta edilen şeyin varma anındaki değerini aşması nedeniyle makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilmez.

14. Artan Değer Klozu 

14.1. Sigortalı burada sigorta edilen yük üzerine herhangi bir “Artan Değer Sigortası” yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedelleri toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

14.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır :

Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta gereğince sorumluluk,buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK 

15. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler yararına kullanılamaz.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ

16. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir zarar bakımından

16.1. zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

16.2. taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı, onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları, bu sigorta kapsamında tazmin edilebilen herhangi bir zarara ek olarak,sigortalıya öderler.

17. Feragat Klozu

Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi korumak,saklamak ya da İyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.

GECİKMEDEN SAKINMAK 

18. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA

19. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not :Sigortalı, bu sigorta kapsamında ” teminat devam eder ” hükmü ile ilgili bir olayı haber alır almaz derhal sigortacılara bildirmek zorundadır. Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL.252

[1] Liftvan,demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç,

1.1. sigorta edilen şeyin

1.1.1. yangın veya patlamaya

1.1.2. gemi veya diğer deniz taşıtının oturması, karaya vurması, batması veya alabora olmasına

1.1.3. kara taşıtının devrilmesi veya raydan çıkmasına

1.1.4. gemi, diğer deniz taşıtı veya kara taşıtının çatışmasına veya sudan başka bir nesneye değmesine

1.1.5. tehlike limanında yükün boşaltılmasına

1.1.5. deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırıma makul olarak yüklenebilen [atfedilebilen] zıya veya hasarını kapsar.

1.2. Sigorta edilen şeyin

1.2.1. müşterek avarya fedakarlığı

1.2.2. denize mal atılması veya dalgalar tarafından denize sürüklenmesi

1.2.3. gemi, diğer deniz taşıtı ambarına, kara taşıtı, konteynır, liftvan(1),depolama yerine deniz, göl veya ırmak suyunun girmesi nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar.

1.3. Herhangi bir kolinin gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken veya boşaltılırken düşmesinden dolayı tam zıyaı ya da küpeşteden aşarken kaybolması.

2. Müşterek Avarya Klozu

Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda veya bu sigortanın başka bir yerinde istisna edilenler hariç, her hangi bir sebepten dolayı zıyadan kaçınma ya da bu kaçınmayla ilgili olarak yapılan, navlun sözleşmesine ve/veya yürürlükteki yasa veya uygulamaya göre düzenlenmiş ya da belirlenmiş, müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar

3. “Her İkisi de Kusurlu Çatma” Klozu

Bu sigorta, navlun sözleşmesindeki “Her İkisi de Kusurlu Çatma” Klozu’na göre sigortalıya düşen sorumluluğu, sigortalıya düştüğü oranda , bu sigorta kapsamındaki bir zarar gibi tazmin etmek için genişletilir. Sözü edilen bu Kloz uyarınca gemi sahiplerinin her hangi bir tazminat talep etmesi halinde, sigortalı bunu sigortacılara bildirmeyi kabul eder ve sigortacılar böyle bir tazminat talebine karşı maliyet ve masrafı kendilerine ait olmak üzere sigortalıyı savunma hakkına sahip olur.

İSTİSNALAR

4. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz :

4.1. Sigortalının bilerek [kasti] yaptığı harekete yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

4.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması.

4.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. [ Konteynır veya liftvan içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 4.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır].

4.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya masraf.

4.5. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. [Yukarıdaki 2. Kloz’a göre tazmin edilebilen masraflar hariç].

4.6. Gemi sahibi, gemi idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin mali kusuru veya ödeme gücünü yitirmesinden doğan zıya,hasar veya masraf.

4.7. Her hangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili ile sigorta edilen şeye veya onun bir kısmına bilerek [kasten] hasar verilmesi veya bilerek yok edilmesi.

4.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde ile çalışan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf.

5. Denize Elverişsizlik ve [Yüke] Uygunsuzluk İstisnası Klozu

5.1. Sigorta edilen şey bunlara yüklendiği sırada, sigortalı veya adamları denize elverişsizlilik veya [yüke] uygunsuzluktan haberli ise, bu sigorta hiçbir halde gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden, gemi, diğer deniz taşıtları, kara taşıtları, konteynır veya lifvanın sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmamasından, doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz.

5.2. Sigortalı veya adamlarının geminin denize elverişsiz ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olmadığından haberleri olmadıkça, sigortacılar bu örtülü yükümlülüğe herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler.

6. Savaş İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde

6.1. savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketin

6.2. zorla tutma [zapt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüsün

6.3. terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya terk edilmiş diğer savaş silahlarının neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz.

7. Grev İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde

7.1. grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu

7.2. grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerinin neticesi

7.3. herhangi bir terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz.

SÜRE

8. Transit Klozu

8.1. Bu sigorta, malın taşınmak üzere burada yazılı depo veya istif yerini terk ettiği anda başlar, taşımanın olağan yolu boyunca devam eder ve

8.1.1. burada yazılı varma yerinde alıcıya ya da diğer son depo veya istif yerine teslim ile

8.1.2. sigortalının burada yazılı varma yerinden önce veya varma yerinde,

8.1.2.1. taşımanın olağan yolundan başka bir yerde depolama veya

8.1.2.2. ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçeceği herhangi bir depo veya istif yerine teslim ile ya da

8.1.3. sigorta edilen malın son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesi ile, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse,ona göre sona erer.

8.2. Mal son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce burada sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilirse, bu sigorta yukarıda belirlenen sona erme hallerine bağlı olur ve böyle bir diğer varma yerine yapılacak taşımanın başlamasından öteye uzatılmaz.

8.3. Bu sigorta [yukarıda belirlenen sona erme hallerine ve aşağıdaki 9. Kloz hükümlerine bağlı olarak] sigortalının denetimi dışında gecikme, herhangi bir sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve navlun sözleşmesinde gemi sahibi veya kiracılarına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki her hangi bir değişiklik sırasında yürürlükte kalır.

9. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu

Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada yazılı varma yerinden başka bir liman veya yerde ya da taşıma yukarıda 8. Klozda belirtildiği gibi malın tesliminden önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmezse, bu sigorta da sona erer. Sigortanın devamı istenirse, hemen sigortacılara bildirmek ve istenirse bir ek prime bağlı olmak koşuluyla, bu sigorta ya

9.1. mal bu liman veya yerde satılıncaya ve teslim edilinceye kadar ya da özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigortalı malın bu liman veya yere varmasını izleyen 60 günlük sürenin sonuna kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa ya da

9.2. eğer mal sözü edilen bu 60 günlük süre [ veya onun kararlaştırılan herhangi bir uzantısı ] içinde burada yazılı varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 8. Kloz’un hükümlerine uygun olarak sona erene kadar yürürlükte kalır.

10. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,kararlaştırılacak prim ve şartlarla, sigorta devam eder.

TAZMİNAT

11. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu

11.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

11.2. Yukarıdaki 11.1.’e bağlı olmak koşulu ile sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zarar için tazminata hak kazanır. Bununla birlikte, zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile, sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise, tazminata hak kazanılır.

12. Gönderme Masrafları Klozu

Bu sigorta kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer burada belirlenen liman veya yerden başka bir yerde sona erdiğinde, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltma, depolama ve burada [sigorta poliçesinde] belirlenmiş varma yerine gönderilmesi için yapılan makul ve uygun her türlü ek masrafları sigortalıya tazmin ederler.

Müşterek Avarya ve Kurtarma Masraflarına uygulanmayan bu 12.Kloz , yukarıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda belirtilen istisnalara bağlı olup sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali kusurlarından doğan masrafları kapsamaz.

13. Hükmi Tam Zıya Klozu

Sigorta edilen şey, gerçek tam zıyaın kaçınılmaz olmasından dolayı ya da kurtarma, yenileme ve poliçede gösterilen varma yerine gönderme masraflarının, sigorta edilen şeyin varma anındaki değerini aşması nedeniyle makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilmez.

14. Artan Değer Klozu

14.1. Sigortalı burada sigorta edilen yük üzerine herhangi bir “Artan Değer Sigortası” yaptırırsa, yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamında ki sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

14.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır :

Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta gereğince sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK

15. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler yararına kullanılamaz.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ

16. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir zarar bakımından

16.1. zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

16.2. taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı, onun adamları ve temsilcilerinin görevidir.Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları, bu sigorta kapsamında tazmin edilebilen herhangi bir zarara ek olarak,sigortalıya öderler.

17. Feragat Klozu

Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi korumak,saklamak ya da iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.

GECİKMEDEN SAKINMAK

18. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA

19. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not :Sigortalı, bu sigorta kapsamında ” teminat devam eder ” hükmü ile ilgili bir olayı haber alır almaz derhal sigortacılara bildirmek zorundadır. Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL. 253

[1] Liftvan,demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç,

1.1.Sigorta edilen şeyin

1.1.1.yangın veya patlamaya

1.1.2.gemi veya diğer deniz taşıtının oturması, karaya vurması, batması veya alabora olmasına

1.1.3.kara taşıtının devrilmesi veya raydan çıkmasına

1.1.4.gemi,diğer deniz taşıtı veya kara taşıtının sudan başka bir nesne ile çatışması veya temasına

1.1.5.tehlike limanında yükün boşaltılmasına makul olarak yüklenebilen [atfedilebilen] zıya veya hasarını kapsar.

1.2.Sigortalı şeyin

1.2.1.müşterek avarya fedakarlığı

1.2.2.denize mal atılması nedeniyle uğradığı zıya veya hasarını kapsar.

2.Müşterek Avarya Klozu

Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda veya bu sigortanın başka bir yerinde istisna edilenler hariç, her hangi bir sebepten dolayı zıyadan kaçınma ya da bu kaçınmayla ilgili olarak yapılan, navlun sözleşmesine ve/veya yürürlükteki yasa veya uygulamaya göre düzenlenmiş ya da belirlenmiş, müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar.

3.“Her İkisi de Kusurlu Çatma” Klozu

Bu sigorta, navlun sözleşmesindeki “Her İkisi de Kusurlu Çatma” Klozu’na göre sigortalıya düşen sorumluluğu, sigortalıya düştüğü oranda , bu sigorta kapsamındaki bir zarar gibi tazmin etmek için genişletilir. Sözü edilen bu Kloz uyarınca gemi sahiplerinin her hangi bir tazminat talep etmesi halinde, sigortalı bunu sigortacılara bildirmeyi kabul eder ve sigortacılar, böyle bir tazminat talebine karşı, maliyet ve masrafı kendilerine ait olmak üzere, sigortalıyı savunma hakkına sahip olur.

İSTİSNALAR 

4.Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz :

4.1. Sigortalının bilerek [kasti] yaptığı harekete yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

4.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması.

4.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. [ Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 4.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır].

4.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

4.5. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. [Yukarıdaki 2. Kloz’a göre tazmin edilebilen masraflar hariç].

4.6. Gemi sahibi, gemi idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin mali kusuru veya ödeme gücünü yitirmesinden doğan zıya,hasar veya masraf.

4.7. Her hangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili ile sigorta edilen şeye veya bir kısmına kasten [bilerek] hasar verilmesi veya bilerek yok edilmesi.

4.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde ile çalışan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf.

5. Denize Elverişsizlik ve [Yüke] Uygunsuzluk İstisnası Klozu

5.1. Sigorta edilen şey bunlara yüklendiği sırada, sigortalı veya adamları bu denize elverişsizlilik veya [yüke] uygunsuzluktan haberli ise gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden, gemi, diğer deniz taşıtları, kara taşıtları, konteynır veya lifvanın sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmamasından, doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz.

5.2. Sigortalı veya adamlarının geminin denize elverişsiz ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olmadığından haberleri olmadıkça, sigortacılar bu örtülü yükümlülüğe herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler.

6. Savaş İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde;

6.1. savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketin

6.2. zorla tutma [zapt],el koyma,tutuklama,engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüsün

6.3. terk edilmiş mayınlar,torpiller,bombalar veya terk edilmiş diğer savaş silahlarının neden olduğu zıya,hasar veya masrafı kapsamaz .

7. Grev İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde

7.1. grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları,kargaşa veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu

7.2. grev,lokavt,iş karışıklıkları,kargaşa veya halk hareketlerinin neticesi

7 .3. herhangi bir terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya,hasar veya masrafı kapsamaz.

SÜRE 

8. Transit Klozu 

8.1. Bu sigorta,malın taşınmak üzere burada yazılı depo veya istif yerini terk ettiği anda başlar,taşımanın olağan yolu boyunca devam eder ve

8.1.1. burada yazılı varma yerinde alıcıya ya da diğer son depo veya istif yerine teslim ile

8.1.2. sigortalının burada yazılı varma yerinden önce veya varma yerinde,

8.1.2.1. taşımanın olağan yolundan başka bir yerde depolama veya

8.1.2.2. ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçeceği herhangi bir depo veya istif yerine teslim ile ya da

8.1.3. sigorta edilen malın son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesi ile, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse,ona göre sona erer.

8.2. Mal son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce burada sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilirse, bu sigorta, yukarıda belirlenen sona erme hallerine bağlı olur ve böyle bir diğer varma yerine yapılacak taşımanın başlamasından öteye uzatılmaz.

8.3. Bu sigorta [yukarıda belirlenen sona erme hallerine ve aşağıdaki 9.Kloz hükümlerine bağlı olarak] sigortalının denetimi dışında gecikme,herhangi bir sapma,zorunlu boşaltma,tekrar yükleme veya aktarma ve navlun sözleşmesinde gemi sahibi kiracılarına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki her hangi bir değişiklik sırasında yürürlükte kalır.

9. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu

Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada yazılı varma yerinden başka bir liman veya yerde ya da taşıma yukarıda 8. Kloz da belirlendiği gibi malın tesliminden önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmezse,bu sigorta da sona erer. Sigortanın devamı istenirse, hemen sigortacılara bildirmek ve istenirse bir ek prime bağlı olmak koşuluyla, bu sigorta ya

9.1. mal bu liman veya yerde satılıncaya ve teslim edilinceye kadar ya da özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça,sigortalı malın bu liman veya yere varmasını izleyen 60 günlük sürenin sonuna kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa, ya da

9.2. eğer mal sözü edilen bu 60 günlük süre [veya onun kararlaştırılan herhangi bir uzantısı] içinde burada yazılı varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse,yukarıdaki 8. Kloz’un hükümlerine uygun olarak sona erene kadar yürürlükte kalır.

10. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,kararlaştırılacak prim ve şartlarla,sigorta devam eder.

TAZMİNAT 

11. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu 

11.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

11.2. Yukarıdaki 11.1.’e bağlı olmak koşulu ile,sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zarar için tazminata hak kazanır. Bununla birlikte, zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile, sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır.

12. Gönderme Masrafları Klozu

Bu sigorta kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi sonucu,sigortalı sefer burada belirlenen liman veya yerden başka bir yerde sona erdiğinde,sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltma,depolama ve burada [sigorta poliçesinde] belirlenmiş varma yerine gönderilmesi için yapılan makul ve uygun her türlü ek masrafları sigortalıya tazmin ederler.

Müşterek Avarya ve Kurtarma Masraflarına uygulanmayan bu 12.Kloz yukarıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda belirlenen istisnalara bağlı olup sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali kusurlarından doğan masrafları kapsamaz.

13. Hükmi Tam Zıya Klozu

Sigorta edilen şey,gerçek tam zıyaın kaçınılmaz olmasından dolayı ya da kurtarma,yenileme ve poliçede gösterilen varma yerine gönderme masraflarının, sigorta edilen şeyin varma anındaki değerini aşması nedeniyle makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilmez.

14. Artan Değer Klozu

14.1. Sigortalı burada sigorta edilen yük üzerine herhangi bir “Artan Değer Sigortası” yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

14.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır :

Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedelleri toplamına eşit sayılır ve bu sigorta gereğince sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK 

15. Kullanılmama Klozu
Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler yararına kullanılamaz.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ

16. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir zarar bakımından

16.1. zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

16.2. taşıyıcılara, yükün saklamak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları, bu sigorta kapsamında tazmin edilebilen herhangi bir zarara ek olarak,sigortalıya öderler.

17. Feragat Klozu

Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi korumak,saklamak ya da iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.

GECİKMEDEN SAKINMAK

18.Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA

19. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not :Sigortalı, bu sigorta kapsamında ” teminat devam eder ” hükmü ile ilgili bir olayı haber alır almaz derhal sigortacılara bildirmek zorundadır. Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL.254

[1] Liftvan,demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta, aşağıdaki 2,3 ve 4. klozlarda istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin her türlü riziko nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar.

İSTİSNALAR 

2. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz :

2.1. Sigortalının bilerek [kasti] yaptığı harekete yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

2.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması.

2.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. [ Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 2.3. Kloz’u bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır. ]

2.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

2.5. Sigorta edilen şey hava ve kara taşıtı, konteynır veya liftvana yüklendiğinde, bunların sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmadığından sigortalı veya adamlarının haberi varsa, bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf.

2.6. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf.

2.7. Hava taşıtı sahibi, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin mali kusuru veya ödeme gücünü yitirmesinden doğan zıya,hasar veya masraf.

2.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde ile çalışan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf.

3. Savaş İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde

3.1. savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketin

3.2. zorla tutma [zapt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüsün

3.3. terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya terk edilmiş diğer savaş silahlarının neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz.

4. Grev İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde :

4.1. grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu

4.2. grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerinin sonucu

4.3. herhangi bir terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

SÜRE 

5. Transit Klozu 

5.1. Bu sigorta, sigorta edilen şeyin taşınmak üzere burada yazılı depo, bina veya istif yerini terk ettiği anda başlar,taşımanın olağan yolu boyunca devam eder ve

5.1.1. burada yazılı varma yerinde alıcıya ya da diğer son depo, bina veya istif yerine teslim ile

5.1.2. sigortalının burada yazılı varma yerinden önce veya varma yerinde,

5.1.2.1. taşımanın olağan yolundan başka bir yerde depolama veya

5.1.2.2. ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçeceği herhangi bir depo veya istif yerine teslim ile ya da

5.1.3. sigorta edilen şey son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 30 günün sona ermesi ile, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer.

5.2. Sigorta edilen şey, son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce burada sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilirse, bu sigorta, yukarıda belirlenen sona erme hallerine bağlı olur ve böyle bir diğer varma yerine yapılacak taşımanın başlamasından öteye uzatılmaz.

5.3. Bu sigorta [ yukarıda belirlenen sona erme ve aşağıdaki 6 .Kloz hükümlerine bağlı olarak] sigortalının denetimi dışında gecikme, herhangi bir sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde hava yolu taşıyıcısına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki her hangi bir değişiklik sırasında yürürlükte kalır.

6. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu

Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada yazılı varma yerinden başka yerde ya da taşıma yukarıda 5. Kloz da belirlendiği gibi sigorta edilen şeyin tesliminden önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmezse, bu sigorta da sona erer. Sigortanın devamı istenirse, hemen sigortacılara bildirmek ve istenirse bir ek prime bağlı olmak koşuluyla, bu sigorta ya

6.1.sigorta edilen şey bu yerde satılıncaya ve teslim edilinceye kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu yere varmasını izleyen 30 günlük sürenin sonuna kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa

ya da 6.2. eğer sigorta edilen şey bu 30 günlük süre [veya onun kararlaştırılan herhangi bir uzantısı] içinde burada yazılı varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 5. Kloz’un hükümlerine uygun olarak sona erinceye kadar yürürlükte kalır.

7. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile kararlaştırılacak prim ve şartlarla, sigorta devam eder.

TAZMİNAT 

8. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu 

8.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

8.2. Yukarıdaki 8.1.’e bağlı olmak koşulu ile, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zıya için, tazminata hak kazanır. Bununla birlikte, zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır.

9. Gönderme Masrafları Klozu

Bu sigorta kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer burada belirlenen yerden bir başka yerde sona erdiğinde, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltma, depolama ve burada [sigorta poliçesinde] belirlenmiş varma yerine gönderilmesi için yapılan makul ve uygun her türlü ek masrafları sigortalıya tazmin ederler.

Müşterek Avarya ve kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 9.Kloz ,yukarıdaki 2,3 ve 4. klozlarda belirtilen istisnalara bağlı olup sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali kusurlarından doğan masrafları kapsamaz.

10. Hükmi Tam Zıya Klozu

Sigorta edilen şey, gerçek tam zıyaın kaçınılmaz olmasından dolayı ya da kurtarma, yenileme ve poliçede gösterilen varma yerine gönderme masraflarının, sigorta dilen şeyin varma anındaki değerini aşması nedeniyle makul olarak terk edilmedikçe,hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez.

11. Artan Değer Klozu

11.1. Sigortalı burada sigorta edilen yük üzerine herhangi bir “Artan Değer Sigortası” yaptırırsa, yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

11.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır:

Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK 

12. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler yararına kullanılamaz.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 

13. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilecek zarar bakımından

13.1. zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

13.2. taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları, burada tazmin edilebilir herhangi bir zarara ek olarak, sigortalıya öderler.

14. Feragat Klozu

Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi korumak,saklamak ya da iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.

GECİKMEDEN SAKINMAK 

15. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA 

16. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not : Sigortalı, bu sigorta kapsamında ” teminat devam eder ” hükmü ile ilgili bir olayı haber alır almaz derhal sigortacılara bildirmek zorundadır. Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL.259 

[1] Liftvan,demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

1.SEYRÜSEFER

1.1. Gemi, her zaman bu sigortanın hükümlerine bağlı olmak koşuluyla, sigortalıdır ve kılavuzlu veya kılavuzsuz sefere çıkar veya seyreder, deneme seferlerine çıkar ve tehlikede olan gemi veya deniz taşıtlarına yardım eder ve onları çeker. Ancak – alışılmış [mutat] çekilme veya yardıma gereksinim duyulduğunda ilk güvenli liman veya yere çekilme halleri hariç – geminin çekilmemesi veya sigortalı ve/veya gemi sahipleri ve/veya işletmecileri ve / veya kiracıları [çarterer] tarafından önceden yapılmış bir sözleşme uyarınca çekme veya kurtarma hizmeti üstlenilmemesi yükümdür. Bu 1.1 Klozu, yükleme veya boşaltmayla ilgili alışılmış çekilmeleri istisna etmez.

1.2. Bu sigorta , sigortalının kılavuzlarla her hangi sözleşme yapması veya sigortalı yahut onun acentesi, kılavuzların ve/veya römorkörlerin ve/veya çekici – botların veya onların sahiplerinin sorumluluklarını sınırlayan veya onları sorumluluktan kurtaran sözleşmelerden herhangi birini kabul etmeleri yahut yerleşik yerel yasa veya gelenekler gereği kabul etmek zorunda kalmaları nedeniyle zarar görmez.

1.3. Personel, malzeme veya teçhizat sağlamak üzere gemiye ya da gemiden yapılan taşımalar için helikopter kullanılması bu sigortaya zarar vermez.

1.4. Bu sigorta geminin, denizde [bir liman veya kıyı taşıtı olmayan] bir diğer gemiye yük yüklenmesi veya o gemiden yük boşaltılmasını gerektiren ticari işlerde kullanılması halinde, yanaşması, yanaşık kalması ve ayrılması dahil, böyle işlerden doğan zıya veya hasarı veya diğer gemiye karşı sorumluluğu kapsamaz , meğer ki , geminin böyle bir işte kullanılacağı sigortacılara önceden bildirilsin ve teminata eklenmesi istenilen herhangi ek koşul ve ek prim üzerinde anlaşma sağlansın.

1.5. Geminin [a] sökülmek veya [b] sökülmek üzere satılmak niyetiyle [yüklü veya yüksüz olarak] sefere çıkması halinde, bu sefer sırasında meydana gelecek zıya veya hasar için herhangi bir tazminat, geminin zıya veya hasara uğramış olduğu zamandaki hurda piyasa değeri ile sınırlıdır. Meğer ki , sigortacılara önceden bildirilsin ve teminata eklenmesi istenen herhangi koşul, sigorta değeri ve prim üzerinde anlaşma sağlansın. Bu 1.5 Klozu 8. ve / veya 11. Klozlar kapsamındaki tazminat taleplerine uygulanmaz.

2. UZATMA 

Bu sigorta sona erdiğinde gemi denizde ve tehlikede veya kayıp ise, bu sigorta sona ermeden önce sigortacılara bildirilmesi koşulu ile, bir sonraki limana varıp orada emniyete alınıncaya yahut limanda ve tehlike altında ise emniyeti sağlanıncaya kadar, aylık prim esası üzerinden sigorta [teminat] devam eder.

3.YÜKÜMÜN BOZULMASI 

Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirilmek ve teminata eklenmesi istenen herhangi koşul ve ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla yük , çalışma biçimi [trade], yer, çekme ve çekilme, kurtarma hizmeti veya sefere başlama tarihi ile ilgili yükümlerin bozulması halinde sigorta [teminat] devam eder.

4. SINIFLAMA

4.1. Bu sigortanın kabulü sırasında ve sigorta süresi boyunca [aşağıdaki hususları] sağlamak sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin görevidir :

4.1.1. Geminin, sigortacıların kabul ettiği sınıflama kurumu tarafından sınıflandırılması ve o sınıflama kurumu içindeki sınıfının sürdürülmesi.

4.1.2. Geminin denize elverişliliği veya denize elverişli koşullarda tutulması için sınıflama kurumu tarafından koyulan herhangi sınırlama , istem ve önerilere, sınıflama kurumu tarafından istenilen tarihlerde uyulmasını sağlamak sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin görevidir.

4.2. Yukarıdaki 4.1 Kloz’unda açıklanan görevlerin her hangi birinin yerine getirilmemesi halinde, sigortacılar görevin yerine getirilmediği tarihten itibaren bu sigortadaki sorumluluklarından kurtulur, meğer ki, sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmiş olsun. Eğer gemi o tarihte açık denizde ise, sigortacıların sorumluluktan kurtulması, geminin uğrayacağı ilk limana varıncaya kadar ertelenmesi şarttır.

4.3. Geminin sınıflama kurumunun onarımına dair önerilerde bulunabileceği veya sigortalı, gemi sahibi veya idarecilerinin diğer eylemleriyle ilişkili herhangi olay, durum veya hasar derhal sınıflama kurumuna bildirilmelidir.

4.4. Sigortacılar bilgi ve/veya belge için doğrudan sınıflama kurumuna başvurmayı isterse, sigortalı gerekli yetkiyi sağlayacaktır.

5. SONA ERME 

Bu 5. Kloz , bu sigortada kendisiyle uyuşmayan basılı veya yazılı herhangi bir hükme rağmen geçerli olacaktır.

Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe

5.1. Bu sigorta, geminin sınıflama kurumunun veya kurumdaki sınıfının değişmesi, askıya alınması, kesintiye uğraması, geri alınması yahut sona ermesi veya sınıflama kurumu tarafından ekspertiz için bir uzatma kararlaştırılmadıkça dönemsel [periodik] ekspertizlerden her hangi birinin süresinin aşılması halinde kendiliğinden [otomatik] sona erecektir. Eğer gemi açık denizde ise bu kendiliğinden [otomatik] sona erme, gemi ilk limana varıncaya kadar ertelenmesi şarttır. Bununla beraber böyle bir değişiklik, askıya alınma, kesintiye uğrama veya geri alınma yahut dönemsel ekspertiz süresinin aşılması, bu sigortanın 6. Klozu veya geminin yürürlükteki Institute War and Strike Clauses Hulls – Time şartları ile yapılmış sigortası kapsamındaki zıya veya hasar sonucu meydana gelmişse, kendiliğinden sona erme ancak geminin bu ilk limandan Sınıflama Kurumunun önceden onayı olmaksızın denize açılması halinde veya sınıflama kurumu tarafından bir uzatma süresi kararlaştırılmaksızın dönemsel ekspertiz süresinin aşılması halinde geçerli olur.

5.2. Bu sigorta, bayrak veya mülkiyette isteyerek veya başka türlü herhangi değişme, yeni idareye devir veya çıplak gemi kirası esası ile kiralama, geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, kendiliğinden [otomatik] sona erecektir. Eğer gemide yük varsa ve yükleme limanından sefere başlamışsa yahut açık denizde yüksüz seyrediyorsa, kendiliğinden sona erme, eğer istenirse, gemi öngörülen yolculuğuna devam ederken, yüklü gemi son boşaltma limanına varıncaya kadar, yüksüz gemi varma limanına ulaşılıncaya kadar ertelenir. Bununla beraber sigortalının yazılı bir mutabakatı olmaksızın geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, kendiliğinden sona erme, gemiye limanda ya da açık denizde el konulmasından 15 gün sonra olur.

Bu sigortanın kapsadığı süre veya bunun herhangi bir uzatması içinde geminin, sigorta edilmiş tehlikelerden veya bir başka biçimde tam zıyaa uğramamış olması koşulu ile gün esası üzerinden net prim iadesi yapılır.

6. RİZİKOLAR 

6.1. Bu sigorta [aşağıdakiler nedeniyle] sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

6.1.1. Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri.

6.1.2.Yangın, patlama [infilak].

6.1.3.Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık.

6.1.4.Denize mal atılması.

6.1.5.Korsanlık .

6.1.6.Kara taşıtları , rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas .

6.1.7.Deprem,yanardağ püskürmesi veya yıldırım .

6.1.8.Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi sırasında olan kazalar.

6.2. Bu sigorta, sigortalı edilen şeyin, aşağıdaki rizikolar nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

6.2.1. Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi bir gizli kusur.

6.2.2.Kaptanın,gemi zabitlerinin, gemi adamlarının ya da kılavuzların ihmali.

6.2.3.Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmali.

6.2.4. Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası. 6.2.4.Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas

Ancak zıya veya hasarın, sigortalı, gemi sahibi, gemi işletmecileri ya da gemi sahibinin eksperleri yahut idare merkezindeki [karadaki] her hangi müdürün gerekli özeni göstermemesinden kaynaklanmaması şarttır.

6.3. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 6. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülemez.

7. KİRLETME TEHLİKESİ 

Bu sigorta, sigortalı, gemi sahipleri veya idarecileri yahut bunlardan herhangi birinin, bir tehlike veya tehdidi önlemek ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesine bağlı olmaması koşuluyla, sigortacıların sorumlu olduğu gemi hasarının doğrudan sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya çevreye v verilen hasarı veya bunlardan doğan tehdidi önlemek yahut azaltmak üzere yetkili kamu otoritesinin gemiye verdiği zıya veya hasarı kapsar . Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 7. Kloz bakımından gemi sahibi olarak kabul edilemezler.

8. 3/4 ÇATIŞMA SORUMLULUĞU 

8.1. Sigortacılar, burada sigorta edilen geminin diğer her hangi gemi ile çatışması sonunda sigortalı ödeme yaptığında , aşağıdaki hasarlar yoluyla sigortalının diğer her hangi kişi veya kişilere hukuken sorumlu olmasın edeniyle ödemiş olduğu tutar ya da tutarların 3 / 4 nü sigortalıya tazmin etmeyi kabul ederler :

8.1.1. Diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın zıya veya hasarından .

8.1.2.Diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın gecikme veya kullanım kaybından [zararından].

8.1.3.Diğer gemi veya o gemideki eşyanın müşterek avarya masrafı ya da kurtarma yahut kurtarma sözleşmesi ile kurtarılmasından.

8.2. Bu 8. Kloz ile sağlanan tazminat bu sigortanın diğer hüküm ve koşulları ile sağlanan tazminata ek olup aşağıdaki hükümlere bağlıdır :

8.2.1.Sigortalı gemi diğer bir gemi ile çatıştığı ve her ikisi de kusurlu olduğunda, gemilerden birinin veya her ikisinin sorumluluğu yasa ile sınırlandırılmadıkça, bu 8. Kloz kapsamındaki tazminat, karşılıklı sorumluluk ilkesine [Cross-Liabilities] göre sanki ilgili gemi sahipleri karşılıklı olarak biri diğerinin hasarından çatışma sonucu sigortalıya ödemiş olduğu ya da sigortalıya uygun bir şekilde ödenmesine izin verilmiş miktarı veya belirlenmiş bakiyeyi ödemeye zorlanmış gibi hesap edilir.

8.2.2. Burada sigortalı geminin her hangi bir çatışması ile ilgili olarak, sigortacıların 8.1.ve 8.2. Klozları kapsamındaki toplam sorumluluğu, hiç bir halde, sigorta bedelinin 3/4 ünden kendilerine düşen payı aşamaz.

8.3. Sigortacılar, önceden yazılı onayları alınmak koşulu ile sigortalının yaptığı hukuki masrafları ya da sorumluluğuna itiraz ettiğinde veya sorumluluğu sınırlamak için dava açtığında ödemek zorunda kalacağı masrafların da 3/4 nü de öder.

İSTİSNALAR 

8.3. Her zaman şöyle ki , bu 8. Kloz hiç bir halde, sigortalının [aşağıdakiler için ya da bunlarla ilgili olarak] ödeyeceği her hangi bedeli kapsamak üzere genişletilmemesi şarttır :

8.4.1. Engeller, enkazlar, yükler ya da diğer her hangi şeyin kaldırılması veya temizlenmesi.

8.4.2. Diğer gemiler ya da onlardaki eşya hariç, taşınır veya taşınmaz ya da kişisel eşya yahut diğer her hangi şey.

8.4.3. Sigortalı gemide olan yük veya diğer eşya ya da sigortalı geminin yükümleri.

8.4.4.Can kaybı, yaralanma ya da hastalık .

8.4.5.Herhangi taşınır veya taşınmaz yahut kişisel eşya ya da her hangi şeyin kirlenmesi ya da bulaşması veya bunlardan doğan tehdit [sigortalı geminin çatıştığı diğer gemiler veya o gemilerdeki şeyler hariç] yahut çevreye verilen hasar veya bunlardan doğan tehdit ; ancak bu istisna 1989 yılında yürürlüğe konulmuş olan “ Kurtarmaya dair Uluslararası Anlaşma’nın 13.maddesi 1[b] fıkrasında işaret edildiği gibi çevreye verilen hasarı önlemek veya azaltmakta beceri ve çaba gösteren kurtarıcıya ödenecek kurtarma ücretini kapsamaz.

9. KARDEŞ GEMİ

Burada sigortalı gemi tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine ya da aynı işletmeye ait diğer her hangi bir gemi ile çatışır veya ondan bir kurtarma hizmeti alırsa, bu sigorta gereği sigortalı ,diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahiplerinin malı imiş gibi, tamamen aynı haklara sahip olur ; ancak böyle durumlarda çatışma sorumluluğunun veya kurtarma ücretinin belirlenmesi, sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir.

10. MÜŞTEREK AVARYA VE KURTARMA

10.1. Bu sigorta, sigortalı gemiye düşen, kurtarma, kurtarma masrafları ve/veya müşterek avarya payını eksik sigorta oranında azaltılmış olarak kapsar ; ancak müşterek avarya fedakarlığı halinde, sigortalı diğer tarafların katılmalarını talep etme hakkını kullanmadan önce, zararın tamamının tazminini isteyebilir.

10.2. Dispeç, sanki navlun sözleşmesi bu konu hakkında özel hüküm içermiyormuş gibi seferin sona erdiği yerdeki geçerli yasa ve uygulamaya göre yapılacaktır ; fakat navlun sözleşmesi dispeçin York-Antwerp Kuralları’na göre yapılmasını şart koştuğunda dispeç buna göre yapılır .

10.3. Gemi, kiralanmadan, boş sefere çıktığında,1994 tarihli York-Antwerp Kuralları [ XI(d), XX ve XXI.kurallar hariç] uygulanabilecektir ve bu bakımdan sefer geminin hareket liman veya yerinden, sığınma limanı ya da yeri yahut sadece yakıt için uğranılan liman veya yerden başka, bundan sonraki ilk liman ya da yere varana kadar devam ediyor sayılır. Eğer başlangıçta tasarlanan sefer her hangi ara liman veya yerde terk edilirse yolculuk orada sona erdirilmiş sayılır.

10.4. Sigorta edilen bir rizikodan kaçınmak veya bu kaçınma ile ilgili olarak zarara uğranılmadığında bu 10. Kloz gereği, hiçbir halde ,tazminat talep edilemez.

10.5. Bu 10. Kloz gereği, hiç bir halde, aşağıdakilerden veya aşağıdakiler için tazminat talep edilmez :

10.5.1. Kurtarmaya dair 1989 tarihli Uluslararası Anlaşma’nın 14.maddesi ya da yazılı yasa [statu], kural, yasa veya sözleşmedeki diğer her hangi benzer hüküm gereği kurtarıcıya ödenebilecek “ telafi edici tazminat”.

10.5.2. Çevreye verilen hasar veya böyle bir hasar tehdidi ya da kirletici maddelerin gemiden kaçması veya serbest kalması sonucu yahut böyle kaçma veya serbest kalma tehdidi ile ilgili sorumluluk veya yapılan masraflar.

10.6. Bununla beraber 10.5. Klozu sigortacının , çevreye verilen hasarı önlemek veya azaltmak için beceri veya çaba gösteren kurtarıcıya “Kurtarmaya dair Uluslararası Anlaşma 1989’nın 13. maddesi 1[b] fıkrası gereği ,ödeyeceği her hangi tutarı istisna etmez.

11. SİGORTALININ GÖREVİ [ DAVA VE SAY ] 

11.1. Herhangi zarar veya kaza halinde, bu sigorta kapsamında tazmin edilebilecek bir zararı önlemek ya da en aza indirmek amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir.

11.2. Aşağıdaki hükümlere ve 12. Kloz’a bağlı olmak koşulu ile sigortacılar, sigortalı ve onun adamları veya temsilcilerinin aldıkları böyle önlemler için yaptıkları uygun ve makul masraflara katılır. Müşterek avarya , kurtarma masrafları [11.5 Klozu ile sağlananlar hariç], 10.5 Klozu’nda belirtilen özel tazminat ve masraflar ile çatışmaya ilişkin savunma veya dava masrafları bu 11. Kloz kapsamında tazmin edilmez.

11.3. Sigortalı veya sigortacılar tarafından sigortalı şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme amacı ile alınan önlemler, el çekme [feragat] ya da bırakmanın kabulü veya diğer tarafın haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez.

11.4. Bu 11.Kloz’a uygun olarak masraflar yapıldığında, bu sigorta gereği sorumluluk, masrafların buradaki [poliçedeki] sigorta bedelinin geminin yine burada [poliçede ] gösterilen değerine oranını veya masrafa neden olan olay sırasında geminin sağlam değeri buradaki [poliçedeki] değerini aşıyorsa, buradaki sigorta bedelinin geminin sağlam haldeki değerine oranını aşamaz. Sigortacılar tazminat talebini tam zıya olarak kabul etmiş ve burada sigorta edilen şey de kurtarılmışsa, dava ve say masrafları kurtarılan şeyin değerini aşmadıkça, yukarıdaki hüküm uygulanmaz, aşarsa, o zaman, masrafın sadece bu değeri aşan kısmına uygulanır.

11.5. Bu sigorta gereğince gemi için tam zıya talebi kabul edildiğinde ve gemi ve diğer eşyayı kurtarmak ya da kurtarmaya girişmek için makul olarak masraflar yapılmış ve kazanç yoksa ya da masraflar kurtarılan şeylerin değerini aşmışsa, bu sigorta, duruma göre, gemi bakımından makul olarak katlanılmış olduğu kabul edilebilecek masrafları ya da kurtarılan şeylerin değerini aşan masraflardan kendi payına düşen kısmını,10.5 Klozu’nda belirtilen bütün özel tazminat ve masraflar hariç, orantılı olarak [prorata] tazmin eder. Ancak gemi, masraflara yol açan olayın meydana geldiği anda sağlam haldeki değerinden daha az bedel için sigorta edilmişse bu sigorta uyarınca ödenecek miktar eksik sigorta oranında azaltılır.

11.6. Bu 11.Kloz kapsamında tazmin edilecek miktar, bu sigorta kapsamında başka biçimde tazmin edilebilir zarara ek olur, fakat hiçbir halde geminin burada sigorta edilmiş bedelini aşamaz.

12. MUAFİYET 

12.1. Her ayrı bir kaza veya olaydan doğan tazminat taleplerinin toplamı burada kararlaştırılan muafiyet tutarını aşmadıkça , bu sigorta kapsamına dahil bir rizikodan doğan tazminat talebi [8,10 ve 11. Klozlar’ın kapsamındaki tazminat talepleri dahil] ödenmez , aşması halinde ise bu tutar tazminattan indirilir. Ancak oturmadan sonra karinenin görülmesi masrafı,eğer makul olarak ve özellikle bu amaç için yapılmışsa, hasar olmasa bile ödenir. Bu 12.1. Klozu geminin gerçek veya hükmi tam zıyaına ya da aynı kaza veya olaydan doğan 11. Kloz kapsamındaki her hangi tazminat ile birleşen bir talebe uygulanmaz.

12.2. Ardışık iki liman arasındaki bir ara sefer sırasında meydana gelen ağır hava hasarına ilişkin tazminat talepleri, bir kazadan doğmuş gibi işlem görür. Ağır hava bu sigortanın tam olarak kapsamadığı süreye yayıldığında ödenebilecek tazminata uygulanacak muafiyet, bu sigorta süresine dahil ağır havalı günlerin sayısının bu ara sefere düşen ağır havalı günlerin sayısına oranında olur. Bu 12.2. Klozu’ndaki “ağır hava” terimi yüzen buzlarla teması da kapsar.

12.3. Yukarıdaki muafiyetin uygulandığı herhangi bir tazminat ile ilgili sovtajın [içerdiği her hangi faiz tutarı hariç] toplam tazminatın [sovtaj indirilmemiş] muafiyeti aşan miktarı kadar olan kısmı, tam olarak sigortacının alacağı olur.

12.4. Sovtajların içerdiği faiz, sigortalı ile sigortacılar arasında, sigortacılar tarafından ödenen tutarlar ve bu ödemenin yapıldığı tarihlere göre paylaşılır ; bununla beraber sigortacılar faizin de eklenmesi ile ödemiş olduklarından daha fazla bir tutarı alabilirler.

13. TAZMİNAT TALEBİ BİLDİRİMİ VE TEKLİF ALMA 

13.1. Bu sigorta kapsamında bir tazminat talebi ile sonuçlanabilecek zıya ya da hasarın meydana geldiği kaza halinde, sigortalı, gemi sahibi veya gemi idarecileri zıya yahut hasardan haberi olduğu veya olmuş olabileceği tarihten hemen sonra ve ekspertizden önce, eğer sigortacılar isterlerse bir eksper atanabilmeleri için, onlara bildirim yapılmalıdır.

Eğer o tarihten on iki ay içinde sigortacılara not verilmemişse aksi sigortacılar tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe , sigortacılar bu sigorta kapsamındaki kaza veya zıya ya da hasardan doğan yahut bunlarla ilgili her hangi tazminat için sorumluluktan otomatik olarak [kendiliğinden] kurtulur.

13.2. Sigortacılar geminin havuzlanma veya onarım için gideceği limanı kararlaştırmakla yetkili ve onarım yeri veya onarımcı firmayı veto etme hakkına sahiptir. [sigortacıların taleplerine uymak için yapılan seferden doğan gerçek ek masraflar sigortalıya geri ödenir]

13.3. Sigortacılar ayrıca, geminin onarımı için teklifler alabilir veya ek teklifler alınmasını isteyebilirler. Böyle bir teklif alındığı ve sigortacının onayı ile kabul edildiğinde, sigortacıların istediği teklifi almak için davet mektubunun gönderilmesi ile bu teklifin kabulü arasında, sadece bu teklifin alınması sonucu kaybedilen zaman için, bu zamanın sadece teklif alınmasının bir sonucu olarak kaybedildiği ölçüde ve teklifin sigortacıların onayı alındıktan sonra gecikmeden kabul edilmiş olması koşulu ile ,sigortalı değer üzerinden yıllık % 30 oranında bir ödeme yapılacaktır.

Müşterek avarya kapsamına girenler dahil, bu ödemenin kapsadığı süre veya herhangi kısmı için yakıt ve kumanya ve kaptan, zabit ve gemi adamları veya bunlardan herhangi birinin ücret,beslenme, barındırma masrafları ile üçüncü kişilerden alınan alıkoyma zararı ve/veya işletme masrafları tutarları yukarıdaki ödemeden indirilir.

Hasar onarım masraflarının bir kısmı, saptanmış muafiyetten başkası, sigortacılardan tazmin edilebilir değilse, söz konusu ödeme aynı oranda azaltılır.

13.4. Sigortalının 13.2. ve/veya 13.3. Kloz’lardaki koşullara uymaması halinde belirlenen tazminat miktarından %15 indirim yapılır.

14. ESKİ YENİ FARKI 

Tazminat talepleri, eski-yeni için indirim yapılmaksızın ödenir.

15. KARİNENİN BAKIMI 

Gemi karinesinin raspa edilmesi, kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı yahut boyanması ile ilgili tazminat talebi , aşağıdakiler hariç , hiçbir halde kabul edilemez.

15.1. Yeni karine saçlarının kıyıda kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı ve bunlara ilk astar boyanın sağlanması ve uygulanması

15.2. kumla temizleme ve/veya diğer yüzey hazırlığından dolayı yenilenen veya onarılan saçların hemen bitişiğinde olup, kaynak yapılması ve/veya onarımı sırasında hasara uğrayan saç veya perçin yerleri · saç plaka koyulan alanların, teknede veya kıyıda, şekil verme sırasında hasara uğraması

15.3. yukarıda 15.1. ve 15.2. de sözü edilen yerlere çürümeye karşı ilk kat astarın sağlanması ve uygulanması sigortalı bir riziko nedeniyle hasara uğramış karine saçlarının makul onarım masraflarının bir parçası olarak tazmin edilir .

16. ÜCRETLER,BESLENME VE BARINDIRMA [MASRAFLARI]

Yalnız sigortacıların temin ettiği bir hasarın onarımı için geminin gerekli olarak bir limandan diğerine götürülmesi veya bu onarımlar ile ilgili deneme seferleri için ve sadece gemi yoldayken katlanılan ücret, beslenme ve barındırma masrafları hariç ; kaptan, zabit ve gemi adamları veya gemi ile ilgili herhangi birinin ücret, beslenme ve barınmaları için, müşterek avaryaya kabul edilenlerden başka, tazminat talebi kabul edilemez.

17. ACENTE KOMİSYONU 

Hiçbir halde, bu sigorta gereği sigortalının bilgi veya belgeleri elde etmesi ve sağlaması için harcadığı zaman ve katlandığı zahmete karşılık ya da bu tür hizmetleri yerine getirmek için sigortalı tarafından atanmış veya onun adına hareket eden yönetici, acente, yönetim veya acente ya da benzerinin komisyon veya ücretleri ile ilgili her hangi bedel ödenmez.

18. ONARILMAMIŞ HASAR

18.1. Onarılmamış hasar taleplerinde tazminatın ölçüsü [miktarı],bu sigorta sona erdiği zaman onarılmamış hasardan dolayı geminin piyasa değerindeki makul azalmadır. Ancak bu azalma makul onarım masraflarını aşamaz.

18.2. Sigortacılar , hiçbir halde, bu sigortanın kapsadığı süre ya da bunun her hangi uzantısı içinde uğranılan tam zıyaı [bu sigorta kapsamında olsun olmasın] izleyen onarılmamış hasar için sorumlu olmaz.

18.3. Sigortacılar onarılmamış hasar için bu sigortanın sona erdiği andaki sigorta değerinden fazlası için sorumlu olmaz.

19. HÜKMİ TAM ZIYA 

19.1. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için onarılmış değer sigorta değeri olarak kabul edilir ve geminin hasarlı veya hurda değeri ya da enkazı dikkate alınmaz.

19.2. Eski durumuna getirilmesi ve/veya onarım masrafı geminin sigorta değerini aşmadıkça bu masraflara dayanan hükmi tam zıya için bu sigorta kapsamında tazminat talep edilemez. Bu karar verilirken yalnız tek bir kaza ya da aynı kazadan doğan zincirleme hasarların maliyeti hesaba alınacaktır.

20. NAVLUNDAN VAZGEÇME 

Bırakma için bildirim yapılmış olsun veya olmasın, tam zıya veya hükmi tam zıya halinde, sigortacılar navlun için talepte bulunmazlar.

21. DEVİR [TEMLİK] 

Bu poliçeye, poliçe kapsamındaki herhangi bir tazminat ödenmeden veya prim iadesi yapılmadan önce sigortalı ya da devir edilmiş olması halinde devir eden [temlik eden] tarafından imzalanmış, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim eklenmedikçe , bu sigorta kapsamındaki hakların, menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi meblağın temliki sigortacıları bağlamaz ya da sigortacılar tarafından dikkate alınmaz.

22. MASRAFLARIN [SİGORTASINA] İLİŞKİN YÜKÜM 

22.1. Aşağıdaki ek sigortalara izin verilir :

22.1.1. Masraflar, idarecilerin komisyonları, kârlar, tekne ve makine değerinin aşan ya da artan kısmı.

Sigorta bedeli, burada beyan edilen değerin % 25 ni aşamaz.

22.1.2. Bir süreye bağlı olarak sigorta edilen navlun, kira [çarter] navlunu veya umulan navlun.

Sigorta bedeli, burada beyan edilen değerin % 25 inden , 22.1.1.de belirtilen sigorta bedelinin indirilmesinden sonra kalan bedeli aşamaz.

22.1.3. Sefer üzerine belirlenmiş navlun veya kira.

Sigorta bedeli, yüklü bir ara sefer ile bunu izleyen diğer yüklü ara seferin brüt navlunu veya kirası ile sigorta ücretinin toplamını aşamaz. [eğer istenirse böyle bir sigorta başlangıç ya da ortadaki bir boş ara seferi kapsayabilir]. Ödemenin zaman üzerine yapıldığı bir sefer – navlun sözleşmesi halinde, sigortalanmasına izin verilen bedel burada esas alınan yüklü iki ara seferle sınırlı olmak koşulu ile seferin tahmini süresine göre hesaplanır. 22.1.2. fıkrası kapsamında sigorta edilen herhangi bir tutar dikkate alınarak ve sadece bunu aşan miktar, navlun ya da kira peşin alındıkça veya kazanıldıkça brüt miktardan bunlar indirilerek, sigorta edilebilir.

22.1.4. Gemi boş ve kiralanmamış olarak seferde ise umulan navlun.

Sigorta bedeli, hemen sonraki yüklü ara seferin, sigorta yapıldığı zaman cari navlun fiyatı esas alınarak, makul olarak tahmin edilecek umulan brüt navlun ve sigorta ücreti toplamını aşamaz. 22.1.2 fıkrası kapsamında sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan miktar sigorta edilebilir.

22.1.5 . Zaman üzerine Çarter [Kira] Sözleşmesi ya da sefer dizisi üzerine Çarter [Kira] Sözleşmesi.

Sigorta bedeli,18 ayı aşmayan bir süreli çarter sözleşmesi uyarınca kazanılacak brüt kira [navlun] nın % 50 sini aşamaz. 22.1.2 fıkrası greği sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan miktar sigorta edilebilir. Bu aşan miktar, kira [çarter] sözleşmesinden peşin alınan veya kazanılan navlun veya kira bedeli, peşin alınan veya kazanılan brüt bedelin %50 sinden indirilerek azaltılır, ancak ve 22.1.5 fıkralarına göre sigorta edilen tutarların toplamı kira [çarter] sözleşmesi uyarınca kazanılan brüt navlun veya kira tutarının % 50 sini aşmadığı sürece sigorta bedelinin azaltılması gerekmez. Bu madde kapsamındaki sigorta kira [çarter] sözleşmesinin imzalanması ile başlayabilir.

22.1.6. Primler.

Sigorta bedeli 12 ayı aşmayan bir süre için sigorta edilen bütün menfaatlerin gerçek primlerinin aylık orantı ile azaltılan tutarını aşamaz.[Bu maddenin yukarıdaki fıkralarında sigorta edilen primler hariç fakat klüp veya harp v.b. rizikosu sigortaları prim veya tahmini aidatları, istenirse, dahildir].

22.1.7. Prim iadeleri.

Sigorta bedeli, herhangi bir sigorta uyarınca geri verilebilen fakat geminin sigortalı bir riziko ya da başka bir nedenle tam zıyaı halinde geri alınamayan gerçek iade primlerini aşamaz.

22.1.8. Tutarına bakılmaksızın sigorta :

Aşağıda 24,25,26 ve 27. Kloz’larda istisna edilen her hangi riziko.

22.2. Bu poliçenin süresi içinde sigortalı, gemi sahibi ,gemi idarecileri veya ipotek alacaklıları tarafından veya onlar hesabına, yukarıda 22.1.1 ila 22.1.7 fıkralarında sayılan menfaatler için burada izin verilen tutarları aşan sigortalar veya P.P.I, F.I.A. şartları ile tam zıya için yapılan ya da diğer herhangi benzer koşula bağlı sigortalar yapılmaz. Bununla beraber bu yükümlülüğe uyulmaması, bundan haberi olmaksızın bu sigortayı kabul etmiş bir ipotek alacaklısının tazminat talebine karşı sigortacılara herhangi bir savunma yaratmaz.

23. YATMA VE İPTAL İÇİN PRİM İADESİ

23.1. Prim iadesi aşağıdaki gibidir :

23.1.1. Eğer bu sigorta karşılıklı anlaşma ile iptal edilirse, başlamamış her ay için aylık net,

23.1.2. Geminin bir limanda veya yatma yerinde, bu liman veya yatma yerinin sigortalılarca uygun görülmesi koşuluyla,yatacağı ardışık 30 günlük beher dönem için

a] Onarımsız [yatmalar] için net yüzde………….

b] Onarımlı [yatmalar] için net yüzde……………

23.1.3. Gemi, aşınma ve yıpranmadan veya geminin sınıflama kurumu tarafından yapılan ekspertizde önerilenlerin yerine getirilmesi için onarıma alındığında, bu onarım olarak kabul edilmeyecektir. Fakat bu sigorta ile güvence altına alınmış olsun veya olmasın, gemiye gelen zıya veya hasarın onarımı yahut yapısal değişikler, onarım altında yatma olarak kabul edilir.

23.1.4. Eğer gemi iade istenilen sürenin sadece bir kısmında onarımda ise, iade sırasıyla 23.1.2 [a] ve [b] de [geçen] günlerin sayısına göre günlük oran üzerinden hesaplanır.

23.2 HER ZAMAN ŞU KOŞULLA Kİ

23.2.1. Gemi, sigortalı tehlikelerden veya başka türlü , bu sigortanın kapsadığı süre içinde veya bu sürenin her hangi bir uzantısı sırasında, tam zıyaa uğramış olmamalıdır.

23.2.2. Gemi, açıkta veya korunmasız sularda ya da sigortacıların uygun bulmadığı liman yahut yatma yerinde yattığında, hiç bir halde iadeye izin verilmez.

23.2.3. Yükleme veya boşaltma işlemleri yahut gemide yük bulunması iadeyi engellemez. Fakat geminin yükü depo etmek veya mavna olarak kullanıldığı her hangi bir süre için iadeye izin verilmez.

23.2.4. Yıllık fiyatta herhangi bir değişiklik yapılması halinde, yukarıdaki iade oranları buna göre ayarlanır.

23.2.5. Bu 23. Kloz kapsamında hak kazanılan herhangi bir iadenin, aynı sigortalının birbirini izleyen poliçelerine taşan 30 ardışık günü kapsaması halinde, bu sigorta sadece yukarıda 23.1.2.[a] ve / veya [b] fıkralarındaki oranlar üzerinden bu sigortanın süresi içine düşen ve iadenin gerçekten uygulanabilir olduğu günlere göre, günlük oran esası ile hesaplanan tutardan sorumludur . Böyle [başka bir poliçeye] taşan süre, sigortalının seçimine bağlı olarak, ya geminin yattığı ilk günden ya da yukarıda 23.1.2 [a] veya [b] de belirtildiği üzere ardışık 30 günlük dönemin ilk günü başlar.

Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılacaktır.

24. SAVAŞ İSTİSNALARI 

Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya. hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

24.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketleri.

24.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüsü .

24.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahlarını.

25. GREV İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz

25.1. Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin veya iş karışıklıkları, kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişileri .

25.2.herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişiyi .

26. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde

26.1.bir patlayıcının patlamasından

26.2.herhangi savaş silahından doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişinin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz.

27. IŞINETKİN [RADYOAKTİF] BULAŞMA İSTİSNASI KLOZU 

Bu sigorta hiçbir halde, aşağıdakilerin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da onların payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

27.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, ışıma [radyasyon] ışınetkin [radyoaktif] kirlenme.

27.2. Işınetkin [radyoaktif],zehirli, patlayıcı veya diğer tehlikeli maddeler ya da herhangi nükleer kurum, reaktör veya bunların diğer nükleer donanım ya da parçaları kirletmesi .

27.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da ışınetkin [radyoaktif] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı .

CL.280 numaralı Kloz’un çevirisidir.

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır

1. TEHLİKELER 

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar :

1.1. Savaş,iç savaş,ihtilâl,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir güç tarafından yahut bu güce karşı her hangi düşmanca hareket.

1.2. Zorla tutma [zapt], el koyma,tutuklama,engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

1.3. Terk edilmiş mayın,torpido,bomba veya terk edilmiş diğer savaş silahları.

1.4. Grevciler,lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar.

1.5. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden her hangi kişi.

1.6. Yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma.

2. BİRLEŞTİRME 

3/4 Çatışma Klozu 4/4 olarak genişletilmiş Institute Time Clauses [Hulls] 1.10.95’ in hükümleri, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 21.1.8, 23, 24, 25, 26 ve 27. maddeleri hariç, buradaki Kloz’ların hükümleriyle çelişmedikleri ölçüde bu sigorta ile birleştirilmiş sayılır.

Haber alınır alınmaz derhal sigortacılara bildirmek ve onların isteyeceği ek primi kabul etmek koşulu ile, çekme veya kurtarma hizmetlerine dair yükümlere uyulmaması halinde sigorta devam eder.

3. ALIKOYMA 

Gemi el konulma, zorla tutulma,tutuklanma, engellenme ,alıkonulma, yargı kararıyla el konulma [müsadere] veya kamulaştırılmaya konu olduğunda ve sigortalı, gemiyi serbestçe kullanma ve tasarruf hakkını sürekli olarak aralıksız 12 ay kaybettiğinde, geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için,herhangi geri alma olasılığı bulunmaksızın geminin sahipliğinden mahrum kalmış sayılacaktır.

4. TAZMİNAT BİLDİRİMİ VE TEKLİF ALMA 

Bu sigorta kapsamında bir tazminat talebi ile sonuçlanabilecek zıya veya hasarlı kaza meydana geldiğinde sigortalı, gemi sahibi veya idarecisi , zıya veya hasardan haberi olduğu veya olması gereken tarihten sonra derhal ve isterlerse bir eksper atayabilmeleri için ekspertiz yapılmadan önce, bu sigortacılara bildirilmelidir.

Eğer bildirim o tarihten itibaren 12 ay içinde yapılmamışsa, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, sigortacılar bu sigorta kapsamındaki böyle kaza veya zıya ya da hasardan doğan her hangi tazminata ilişkin sorumluluktan kendiliğinden [otomatik olarak] kurtulur.

5. İSTİSNALAR 

Bu sigorta

5.1. aşağıdakilerden doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

5.1.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması : Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu,Çin Halk Cumhuriyeti

5.1.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma .

5.1.3. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti yahut herhangi bir kamu ya da yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle yapılan tutma,el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma .

5.1.4. Karantina kuralları gereği veya her hangi gümrük ya da ticari kurala uyulmaması nedeniyle tutuklama,engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma.

5.1.5. Olağan adli işlem,teminat sağlamada başarısızlık veya her hangi bir para cezasını ödeyememe ya da her hangi parasal neden.

5.1.6. Korsanlık [fakat bu istisna 1.4. Klozu ile sağlanan güvenceyi etkilemeyecektir.]

5.2. Aşağıdakilerin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu veya payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masraflar :

5.2.1. Her hangi nükleer yakıt,nükleer atık ve nükleer yakıtın tutuşmasından ışınetki [radyoaktif] kirlenme veya ışınım [radyasyon] , iyonlaşma .

5.2.2. Her hangi nükleer kuruluş,reaktör veya oradaki birleşik veya tamamlayıcı nükleer parçaların Işınetki [radyoaktif], zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeleri ya da kirletmesi.

5.2.3. Atomik veya nükleer parçalanma ve / veya birleşme yahut diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyo aktif] güç ya da madde kullanılan her hangi savaş silahı.

5.3. 3/4 Çatışma Klozu 4/4 olarak genişletilmiş Institute Time Clauses Hulls 1.10. 95’in kapsadığı veya 12. maddesi olmasa bile sigorta kapsamında olabilecek zıya, hasar, sorumluluk veya masraf.

5.4. Gemi üzerine yapılan diğer her hangi sigorta gereği tazmin edilebilir veya bu sigorta olmasa bile böyle sigorta gereği tazmin edilebilecek her hangi tutar için tazminat.

5.5. 1994 York-Antwerp Kuralları’na gereği ilke olarak İngiliz yasa ve uygulamasına göre tazmin edilebilecekler hariç gecikmeden doğan herhangi masrafa ilişkin tazminat.

6. SONA ERME

6.1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not [bildirim] verilerek iptal edilebilir [ Bu iptal, notun sigortacılar tarafından veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur]. Bununla beraber sigortacılar, iptal süresi sona ermeden önce , sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve /veya koşullar ve/veya yükümler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler.

6.1. Böyle bir iptal notu verilmiş olsun veya olmasın bu sigorta aşağıdaki durumlarda KENDİLİĞİNDEN sona erer :

6.2.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması halinde :

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu,Çin Halk Cumhuriyeti

6.2.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek Institute of London Underwritersülkiyet veya kullanım için gemiye el koyulması halinde .

6.2. Bu sigortanın 6. Kloz’un uygulanması nedeniyle not verilerek veya kendiliğinden [otomatik] iptal edilmesi ya da geminin satılması durumunda sigortalıya gün esasıyla net prim iadesi yapılır.

Bu sigorta,sigortacılar tarafından kabul edildikten sonra ve öngörülen başlama tarihinden önce, yukarıdaki 5. Kloz hükümleri gereği bu sigortayı kendiliğinden [otomatik olarak] sona erdirecek her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmez.

Cl. 281. numaralı klozun çevirisidir. 

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır

1. TEHLİKELER 

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar :

1.1. Savaş,iç savaş,ihtilâl,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir güç tarafından yahut bu güce karşı her hangi düşmanca hareket.

1.2. Zorla tutma [zapt], el koyma,tutuklama,engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

1.3. Terk edilmiş mayın,torpido,bomba veya terk edilmiş diğer savaş silahları.

1.4. Grevciler,lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar.

1.5. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden her hangi kişi.

1.6. Yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma.

2. BİRLEŞTİRME 

3/4 Çatışma Klozu 4/4 olarak genişletilmiş Institute Time Clauses [Hulls] 1.10.95’ in hükümleri, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 21.1.8, 23, 24, 25, 26 ve 27. maddeleri hariç, buradaki Kloz’ların hükümleriyle çelişmedikleri ölçüde bu sigorta ile birleştirilmiş sayılır.

Haber alınır alınmaz derhal sigortacılara bildirmek ve onların isteyeceği ek primi kabul etmek koşulu ile, çekme veya kurtarma hizmetlerine dair yükümlere uyulmaması halinde sigorta devam eder.

3. ALIKOYMA 

Gemi el konulma, zorla tutulma,tutuklanma, engellenme ,alıkonulma, yargı kararıyla el konulma [müsadere] veya kamulaştırılmaya konu olduğunda ve sigortalı, gemiyi serbestçe kullanma ve tasarruf hakkını sürekli olarak aralıksız 12 ay kaybettiğinde, geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için,herhangi geri alma olasılığı bulunmaksızın geminin sahipliğinden mahrum kalmış sayılacaktır.

4. TAZMİNAT BİLDİRİMİ VE TEKLİF ALMA 

Bu sigorta kapsamında bir tazminat talebi ile sonuçlanabilecek zıya veya hasarlı kaza meydana geldiğinde sigortalı, gemi sahibi veya idarecisi , zıya veya hasardan haberi olduğu veya olması gereken tarihten sonra derhal ve isterlerse bir eksper atayabilmeleri için ekspertiz yapılmadan önce, bu sigortacılara bildirilmelidir.

Eğer bildirim o tarihten itibaren 12 ay içinde yapılmamışsa, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, sigortacılar bu sigorta kapsamındaki böyle kaza veya zıya ya da hasardan doğan her hangi tazminata ilişkin sorumluluktan kendiliğinden [otomatik olarak] kurtulur.

5. İSTİSNALAR 

5.1. aşağıdakilerden doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

5.1.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması : Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu,Çin Halk Cumhuriyeti

5.1.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma .

5.1.3. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti yahut herhangi bir kamu ya da yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle yapılan tutma,el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma .

5.1.4. Karantina kuralları gereği veya her hangi gümrük ya da ticari kurala uyulmaması nedeniyle tutuklama,engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma.

5.1.5. Olağan adli işlem,teminat sağlamada başarısızlık veya her hangi bir para cezasını ödeyememe ya da her hangi parasal neden.

5.1.6. Korsanlık [fakat bu istisna 1.4. Klozu ile sağlanan güvenceyi etkilemeyecektir.]

5.2. Aşağıdakilerin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu veya payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masraflar :

5.2.1. Her hangi nükleer yakıt,nükleer atık ve nükleer yakıtın tutuşmasından ışınetki [radyoaktif] kirlenme veya ışınım [radyasyon] , iyonlaşma .

5.2.2. Her hangi nükleer kuruluş,reaktör veya oradaki birleşik veya tamamlayıcı nükleer parçaların Işınetki [radyoaktif], zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeleri ya da kirletmesi.

5.2.3. Atomik veya nükleer parçalanma ve / veya birleşme yahut diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyo aktif] güç ya da madde kullanılan her hangi savaş silahı.

5.3. 3/4 Çatışma Klozu 4/4 olarak genişletilmiş Institute Time Clauses Hulls 1.10. 95’in kapsadığı veya 12. maddesi olmasa bile sigorta kapsamında olabilecek zıya, hasar, sorumluluk veya masraf.

5.4. Gemi üzerine yapılan diğer her hangi sigorta gereği tazmin edilebilir veya bu sigorta olmasa bile böyle sigorta gereği tazmin edilebilecek her hangi tutar için tazminat.

5.5. 1994 York-Antwerp Kuralları’na gereği ilke olarak İngiliz yasa ve uygulamasına göre tazmin edilebilecekler hariç gecikmeden doğan herhangi masrafa ilişkin tazminat.

6. SONA ERME

6.1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not [bildirim] verilerek iptal edilebilir [ Bu iptal, notun sigortacılar tarafından veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur]. Bununla beraber sigortacılar, iptal süresi sona ermeden önce , sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve /veya koşullar ve/veya yükümler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler.

6.1. Böyle bir iptal notu verilmiş olsun veya olmasın bu sigorta aşağıdaki durumlarda KENDİLİĞİNDEN sona erer :

6.2.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması halinde :

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu,Çin Halk Cumhuriyeti

6.2.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek Institute of London Underwritersülkiyet veya kullanım için gemiye el koyulması halinde .

6.2. Bu sigortanın 6. Kloz’un uygulanması nedeniyle not verilerek veya kendiliğinden [otomatik] iptal edilmesi ya da geminin satılması durumunda sigortalıya gün esasıyla net prim iadesi yapılır.

Bu sigorta,sigortacılar tarafından kabul edildikten sonra ve öngörülen başlama tarihinden önce, yukarıdaki 5. Kloz hükümleri gereği bu sigortayı kendiliğinden [otomatik olarak] sona erdirecek her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmez.

Cl. 281. numaralı klozun çevirisidir. 

Bu sigorta İngiliz Yasa ve Uygulamasına bağlıdır

1. TEHLİKELER 

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

1.1. Savaş, iç savaş, ihtilâl, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir güç tarafından yahut bu güce karşı her hangi düşmanca hareket.

1.2. Zorla tutma [zapt], el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

1.3. Terk edilmiş mayın, torpido, bomba veya terk edilmiş diğer savaş silahları.

1.4. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar.

1.5. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden her hangi bir kişi.

1.6. Yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma Şu şartla ki ; yukarıdaki 1. Kloz’un kapsadığı tehlikelere karşı sigorta [ 1.4. Klozu hariç ] gemi denize indirilmeden önce veya karada taşınırken uygulanmayacaktır .

2. BİRLEŞTİRME

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 20, 21, 22 ve 23. maddeleri hariç Institute Yacht Clauses 1 /11 / 85 buradaki Kloz’ların hükümleriyle çelişmedikleri ölçüde bu sigorta ile birleştirilmiş sayılır ve şu şartla ki sigortalının aynı olaydan doğan bir kaza veya bir dizi kazadan yasal olarak sorumlu olduğu her hangi tazminat miktarı veya miktarları , bu sigortada bu amaçla bildirilen miktarla , eğer böyle bir miktar bildirilmemişse geminin sigorta bedeli ile sınırlı olur.

3. ALIKOYMA 

Gemi el konulma, zorla tutulma,tutuklanma, engellenme, alıkonulma, yargı kararıyla el konulma [müsadere] veya kamulaştırmaya konu olduğunda ve sigortalı , gemiyi serbestçe kullanma ve tasarruf hakkını sürekli olarak 12 ay kaybettiğinde, geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için ,herhangi geri alma olasılığı bulunmaksızın geminin sahipliğinden mahrum kalmış sayılacaktır.

4. İSTİSNALAR 

Bu sigorta 4. 1. Aşağıdakilerden doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

4. 1. 1. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ve ışınetkin [radyoaktif] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı, bundan böyle nükleer savaş silahı diye adlandırılacaktır.

4. 1. 2. İlan edilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki devletlerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması : Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği , Çin Halk Cumhuriyeti.

4. 1. 3. Devlet tarafından bedeli ödenerek el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma.

4. 1. 4. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti ya da herhangi bir kamu yahut yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle yapılan tutma,el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma .

4. 1. 5. Karantina kuralları gereği veya gümrük ya da her hangi ticari kurala uyulmaması nedeniyle tutuklama,engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma.

4.1.6. Olağan adli işlem,teminat sağlamakta başarısızlık veya her hangi para cezasını ödememe yahut ceza veya her hangi mali neden.

4. 1. 7. Korsanlık [fakat bu istisna 1.4. Klozu kapsamındaki güvenceyi etkilemeyecektir]

4. 2. Institute Yacht Clauses 1. 11. 85’in kapsadığı veya onun 12 . Kloz’u olmasaydı tazmin edilebilecek zıya, hasar, sorumluluk veya masraf.

4. 3. Gemi üzerine yapılan diğer her hangi sigorta gereği tazmin edilebilir veya bu sigorta olmasa bile tazmin edilebilecek her hangi tutar için tazminat.

4.4. 1974 York-Antwerp Kuralları gereği ilke olarak İngiliz yasa ve uygulamasına göre tazmin edilebilecekler hariç , gecikmeden doğan herhangi masrafa ilişkin tazminat.

5. SONA ERME 

5. 1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not verilerek iptal edilebilir [ Bu iptal,notun sigortacılar tarafından veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur]. Bununla beraber sigortacılar , iptal süresi sona ermeden önce, sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve /veya koşullar ve /veya yükümler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler.

5. 2. Böyle iptal notu verilmiş olsun veya olmasın bu sigorta aşağıdaki durumlarda KENDİLİĞİNDEN sona erer :

5. 2. 1. Kloz 4.1.1 de tanımlanan her hangi bir nükleer savaş silahının, nerede veya ne zaman ya da gemi ile ilgili olsun yahut olmasın, düşmanca patlatılması halinde.

5. 2. 2. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki devletlerin her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması halinde .

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri,Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti

5. 2. 3. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için el koyması halinde.

5.3. İptal bildirimi veya Bu 5. Kloz’un uygulanması nedeniyle sigortanın kendiliğinden sona ermesi ya da geminin satılması halinde, sigortalıya gün esasıyla net prim iadesi ödenebilecektir.

Bu sigorta, sigortacılar tarafından kabul edildikten sonra ve öngörülen başlama tarihinden önce, yukarıdaki 5. Kloz hükümleri gereği bu sigortayı kendiliğinden [otomatik olarak ] sona erdirecek her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmeyecektir.

Cl. 329. numaralı klozun çevirisidir.

Yeni Klozlar

1/1/09 
 
INSTITUTE CARGO CALAUSES (C) [1] 
 
SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 
 
Rizikolar
 
1. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz’lardaki hükümlerle istisna edilenler hariç
 
1.1. sigorta edilen şeyin makul olarak aşağıdakilere yüklenebilen zıya veya hasarı kapsar:
 
1.1.1. Yangın veya patlama.
 
1.1.2. Gemi veya diğer deniz taşıtının karaya vurması, oturması, batması veya alabora olması.
 
1.1.3. Kara taşıtının devrilmesi veya raydan çıkması.
1.1.4. Gemi veya diğer deniz taşıtı ya da kara taşıtının sudan başka her hangi dış nesneye değmesi veya çatması.
 
1.1.5 Yükün bir tehlike limanında boşaltılması.
 
1.2. Sigorta edilen şeyin aşağıdakiler uğradığı zıya veya hasarı kapsar:
 
1.2.1. Müşterek avarya fedakarlığı.
 
1.2.2. Denize yük atılması veya dalgalar tarafından denize sürüklenmesi.
 
Müşterek Avarya 
 
2. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz’da istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zarardan kaçınma ya da kaçınmayla ilgili, navlun sözleşmesine ve / veya düzenleyici yasa veya uygulamaya göre belirlenen veya kararlaştırılan, müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar.
 
“Her İkisi de Kusurlu Çatma” Klozu
 
3. Bu sigorta, burada sigorta edilen her hangi riziko ile ilgili, taşıma sözleşmesindeki her hangi”Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu” gereği sigortalıya düşen sorumluluğu tazmin der. Sözü edilen bu Kloz gereğince taşıyanların tazminat talebinde bulunmaları halinde, sigortalı bunu, masraf ve maliyeti kendilerine ait ve sigortalıyı savunma hakkına sahip sigortacılara bildirmeyi kabul eder.
 
İSTİSNA EDİLENLER 
 
4. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:
 
4.1. Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.
 
4.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması.
 
4.3. Sigorta edilen şeyin sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu klozlar bakımından “ambalaj” konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve “sigortalının adamları” bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.)
 
4.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 
4.5. Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. (yukarıdaki 2. Kloz gereği ödenebilen masraflar hariç)
 
4.6. Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, seferin olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey gemiye yüklenirken sigortalıya bildirildiği veya sigortalının bunu iş gereği bilmesi gereken hallerde, gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.
 
4.7. Her hangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigorta edilen şeye veya onun her hangi kısmına bilerek zarar vermesi ya da yok etmesi.
 
4.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımın neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.
 
5. 5.1. Bu sigorta hiç bir halde aşağıdakilerden doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz:
 
5.1.1. Sigortalının, sigorta edilen şey gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken, gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliği ya da güvenle taşımaya uygun olmadığından haberi olduğunda.
 
5.1.2. Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, kara taşıtları veya konteynırın sigorta edilen şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından, yükleme sırasında, sigortalı veya adamlarının haberleri olduğunda.
 
5.2. Yukarıdaki 5.1.1 istisnası, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.
 
5.3. Sigortacılar, geminin denize elverişliliği ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olduğuna ilişkin örtülü (zımni) yükümlülüklere herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler.
 
6. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz:
 
6.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşalık ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket.
 
6.2. Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.
 
6.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları.
 
7. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:
 
7.1. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 
7.2. Grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerinin sonuçları olan zıya hasar veya masraf.
 
7.3. her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden her hangi kişinin hareketi olan terörizmin neden olduğu zıya hasar veya masraf.
 
7.4. Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 
SÜRE
 
Transit Klozu
 
8. 8.1. Bu sigorta, aşağıdaki 11. Kloz’a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar, taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer.
 
8.1.1. Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.
 
8.1.2. Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce seferin olağan yolundan başka bir yerde, depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği herhangi depo veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.
 
8.1.3. Sigortalı veya adamları, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde.
 
8.1.4. Sigorta edilen şeyin son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesiyle.
 
8.2. Sigorta edilen şey son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada 8.1.1 – 8.1.4 Kloz’larında şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şeyin bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla, ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz.
 
8.3. Bu sigorta (yukarıdaki 8.1.1 – 8.1.4 Kloz’larında şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 9. Kloz’un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, herhangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde taşıyanlara tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında da geçerlidir.
 
Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi
 
9. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirlenen varma yerinden başka bir liman veya yerde yahut taşıma yukarıda 8. Kloz’da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigortanın devamı istendiğinde, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta ya
 
9.1. sigorta edilen şey bu liman veya yerde satılıncaya ve teslim edilene kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu liman veya yere varmasını izleyen 60 gün sona erinceye kadar,bunlardan hangisi daha önce olursa, veya
 
9.2. eğer sigorta edilen şey sözü edilen 60 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 8. Kloz hükümlerine göre sona erinceye kadar yürürlükte kalır.
 
Seferin Değişmesi
 
10. 10.1 Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir.
 
10.2 Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (8.1 Kloz’una göre) gemi sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır.
 
TAZMİNAT TALEPLERİ
 
Sigorta Edilebilir Menfaat
 
11. 11.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.
 
11.2. Sigortalı, yukarıdaki 11.1 Kloz’una bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde olan sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise, zarara hak kazanılır .
 
Gönderme Masrafları
 
12. Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği gönderildiği varma liman veya yerden başka bir yer veya limanda sona erdiğinde, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltılma, depolanma ve burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her hangi ek masrafı karşılarlar.
 
Müşterek Avarya ve kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 12. Kloz, yukarıdaki 4, 5, 6 ve 7. Kloz’ların içerdiği istisnalara bağlıdır ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinden doğan masrafları kapsamaz.
 
Hükmi Tam Zıya 
 
13. Sigorta edilen şeyin gerçek tam zıyaı kaçınılmaz gözükmedikçe veya kurtarma, yenileme ve varma yerine gönderme masraflarının varma yerindeki değerini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez.
 
Artan Değer
 
14. 14.1. Eğer burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi “Artan Değer Sigortası” yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur.
 
Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.
 
14.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır:
 
Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur.
 
Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.
 
SİGORTADAN YARARLANMA 
 

15. Bu sigorta

15.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar,
 
15.2. taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler.
 
ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 
 
Sigortalının Görevi
 
16. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi
 
16.1. bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve
 
16.2. taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır.
 
Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öder.
 
Feragat / El Çekme 
 
17. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez.
 
GECİKMEDEN SAKINMAK 
 
18. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul hızla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.
 
YASA VE UYGULAMA
 
19. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.
 
Not : 9. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 10 Kloz gereği varma yerinin değiştiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.
 
CL.384 no.lu Klozu’nun çevirisidir.
 
[1]Enstitü Yük Klozları (C)

1/1/09

INSTITUTE CARGO CALAUSES (B) [1]

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

Rizikolar

1. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz’daki hükümlerle istisna edilenler hariç,

1.1. sigorta edilen şeyin makul olarak aşağıdakilere yüklenebilen zıya veya hasarını kapsar:

1.1.1. Yangın veya patlama.

1.1.2. Gemi veya diğer deniz taşıtının karaya vurması, oturması, batması veya alabora olması.,

1.1.3. Kara taşıtının devrilmesi veya raydan çıkması.

1.1.4. Gemi veya diğer deniz taşıtı ya da kara taşıtının sudan başka her hangi dış nesneye değmesi veya çatması.

1.1.5. Yükün bir tehlike limanında boşaltılması.

1.1.6. deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

1.2. sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar:

1.2.1. Müşterek avarya fedakarlığı.

1.2.2. Denize yük atılması veya dalgalar tarafından denize sürüklenme.

1.2.3. Gemi veya diğer deniz taşıtının ambarına, kara taşıtı, konteynır veya depolama yerine deniz, göl, veya ırmak suyunun girmesi.

1.3. Her hangi kolinin gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken veya boşaltılırken düşmesi ya da güverteden aşarken kaybolması nedeniyle tam zıyaı.

Müşterek Avarya 

2. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz’da istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zarardan kaçınma ya da kaçınmayla ilgili, navlun sözleşmesine ve / veya düzenleyici yasa veya uygulamaya göre belirlenen veya kararlaştırılan müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar.

“Her İkisi de Kusurlu Çatma” Klozu

3. Bu sigorta, burada sigorta edilen her hangi riziko ile ilgili, taşıma sözleşmesindeki her hangi “Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu” gereği sigortalıya düşen sorumluluğu tazmin eder. Sözü edilen bu Kloz gereğince taşıyanların tazminat talebinde bulunmaları halinde, sigortalı bunu, masraf ve maliyeti kendilerine ait ve sigortalıyı savunma hakkına sahip, sigortacılara bildirmeyi kabul eder.

İSTİSNA EDİLENLER

4. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:

4.1. Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

4.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması.

4.3. Sigorta edilen şeyin, bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapılan, sigortalı seferin olağan olaylarına karşı dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu klozlar bakımından “ambalaj” konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve “sigortalının adamları” bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.)

4.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

4.5. Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. (yukarıdaki 2. Kloz gereği ödenebilen masraflar hariç)

4.6. Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, seferin olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey gemiye yüklenirken sigortalıya bildirildiği veya sigortalının bunu işi gereği bilmesi gereken hallerde, gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.

4.7. Her hangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigorta edilen şeye veya onun her hangi kısmına bilerek zarar vermesi ya da yok etmesi.

4.7. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.

5. 5.1. Bu sigorta hiç bir halde aşağıdakilerden doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz:

5.1.1. Sigortalının, sigorta edilen şey gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken, gemi veya diğer deniz taşının denize elverişsizliği ya da güvenle taşımaya uygun olmadığından haberi olduğunda.

5.1.2. Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, kara taşıtları veya konteynırın sigorta edilen şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından sigortalı veya adamlarının, yükleme sırasında, haberleri olduğunda.

5.2. Yukarıda 5.1.1 deki istisnası, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.

5.3. Sigortacılar, geminin denize elverişliliği ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olduğuna ilişkin örtülü (zımni) yükümlülüklere herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler.

6. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz:

6.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşalık ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket.

6.2. Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

6.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları.

7. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:

7.1. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

7.2. Grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerinin sonuçları olan zıya hasar veya masraf.

7.3. Her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden her hangi kişinin hareketi olan terörizmin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

7.4. Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

SÜRE

Transit Klozu

8. 8.1. Bu sigorta, aşağıdaki 11. Kloz’a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar, taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer.

8.1.1. Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.

8.1.2. Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce seferin olağan yolundan başka bir yerde, depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği herhangi depo veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.

8.1.3. Sigortalı veya adamları, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde.

8.1.4. Sigorta edilen şeyin son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesiyle.

8.2. Sigorta edilen şey son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada 8.1.1 – 8.1.4 Kloz’larda şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şeyin bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz.

8.3. Bu sigorta (yukarıdaki 8.1.1- 8.1.4 Kloz’larında şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 9. Kloz’un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, her hangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde taşıyanlara tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında da geçerli olur.

Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 

9. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirlenen varma yerinden başka bir liman veya yerde yahut taşıma yukarıda 8. Kloz’da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigortanın devam etmesi istendiğinde, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta ya

9.1. sigorta edilen şey bu liman veya yerde satılıncaya ve teslim edilene kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu liman veya yere varmasını izleyen 60 gün sona erinceye kadar, hangisi daha önce olursa, veya

9.2. eğer sigorta edilen şey sözü edilen 60 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 8. Kloz hükümlerine göre sona erinceye kadar yürürlükte kalır.

Seferin Değişmesi 

10.10.1 Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir.

10.2 Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında ( 8.1 Kloz’una göre ) gemi sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır.

TAZMİNAT TALEPLERİ 

Sigorta Edilebilir Menfaat 

11. 11.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı, zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

11.2. Sigortalı, yukarıdaki 11.1 Klozu’na bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde olan sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise, zarara hak kazanılır.

Gönderme Masrafları 

12. Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği gönderildiği varma liman veya yerden başka bir yer veya limanda sona ererse, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltılma, depolanma ve burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her hangi ek masrafı sigortalıya tazmin eder. Müşterek Avarya ve kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 12. Kloz, yukarıdaki 4, 5, 6 ve 7. Kloz’ların içerdiği istisnalara bağlıdır ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinden doğan masrafları kapsamaz.

Hükmi Tam Zıya 

13. Sigorta edilen şeyin gerçek tam zıyaı kaçınılmaz gözükmedikçe veya kurtarma, yenileme ve varma yerine gönderme masraflarının varma yerindeki değerini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez.

Artan Değer 

14. 14.1. Eğer burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi “Artan Değer Sigortası” yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.

14.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMA 

15. Bu sigorta

15.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar,

15.2. taşıyıcı veya ( saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edilemez.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 

Sigortalının Görevi 

16. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi

16.1. bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

16.2. taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öder.

Feragat / El Çekme 

17. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez.

GECİKMEDEN SAKINMAK 

18. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul hızla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA 

19. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not : 9. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 10 Kloz gereği varma yerinin değiştirildiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL.383 No.lu Klozu’nun çevirisidir.

[1]Enstitü Yük Klozları (B)

1.1.2009

INSTITUTE CARGO CLAUSES [AIR] [1]

[Excluding sending by post] SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

Rizikolar

1. Bu sigorta, aşağıda 3, 4 ve 5. Kloz’ların hükümleriyle istisna edilenler hariç, bütün rizikoların sigorta edilen şeye verdiği zıya veya hasarı kapsar.

Kurtarma Masrafları

2. Bu sigorta, aşağıda 3, 4 ve 5. Kloz’larda istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zarardan kaçınma veya kaçınma ile ilgili, kurtarma masraflarını kapsar.

İSTİSNA EDİLENLER

3. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:

3.1. Sigortalının kasti (isteyerek) hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması.

3.3. Sigorta edilen şeyin, sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındakiyetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf.(bu klozlarbakımından “ambalaj” konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve“sigortalının adamları” bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.)

3.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

3.5. Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, hava veya kara taşıtı ya da konteynırın sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmadığından, yükleme sırasında, sigortalı veya adamları haberli ise bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf.Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli birsözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.

3.6. Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veyamasraf. 3.7. Hava taşıtı sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme güçleriniyitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, taşımanın olağandevamına engel olduğunun, sigorta edilen şey hava taşıtına yüklenirken sigortalıya bildirildiği ya da sigortalının işi gereği bunu bilmesi gereken hallerde, hava taşıtı sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.

3.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımın neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.

4. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz:

4.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket.

4.2. Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma (korsanlık hariç) ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

4.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya terk edilmiş diğer savaş silahlar.

5. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:

5.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

5.2. Grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerinin sonucu zıya, hasar veya masraf.

5.3. Her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden herhangi kişinin hareketi olan terörizmin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

5.4. Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

SÜRE

Transit Klozu

6. 6.1. Bu sigorta, aşağıdaki 9. Kloz’a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo, bina veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar, taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse ona göre, sona erer.

6.1.1. Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo, bina veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.

6.1.2. Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce seferin olağan yolundan başka bir yerde, depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği herhangi depo, bina veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.

6.1.3. Sigortalı veya adamlarının, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde.

6.1.4. Sigorta edilen şeyin son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 30 günün sona ermesiyle.

6.2. Sigorta edilen şey son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada 6.1.1 – 6.1.4. Kloz’larda şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şey bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz.

6.3. Bu sigorta (yukarıdaki 6.1.1 – 6.1.4 Kloz’larında şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 7. Kloz’un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, her hangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde havayolu taşıyanlarına tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında da geçerlidir.

Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 7. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirlenen varma yerinden başka yerde ya da taşıma yukarıda 6. Kloz da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemensigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigortanın devam etmesi istendiğinde, o zaman bu sigorta, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, ya

7.1. sigorta edilen şey bu yerde satılıncaya ve teslim edilene kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu yere varmasını izleyen 30 gün sona erinceye kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa, veya

7.2. eğer sigorta edilen şey sözü edilen 30 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 6. Kloz’un hükümlerine uygun olarak sona erinceye kadar yürürlükte kalır.

Seferin Değişmesi

8. 8.1. Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir.

8.2. Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (6.1 Kloz’una göre) hava taşıtı sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır.

TAZMİNAT TALEPLERİ

Sigorta Edilebilir Menfaat

9. 9.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı, zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

9.2. Sigortalı, yukarıdaki 9.1. Kloz’a bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde olan sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise, zarara hak kazanılır.

Gönderme Masrafları

10. Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer, burada sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği gönderildiği yerden bir başka yerde sona erdiğinde, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltılma, depolanma ve burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her hangi ek masrafı karşılarlar. Kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 10. Kloz, yukarıda 3, 4 ve 5. Kloz’ların içerdiği istisnalara bağlıdır ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinden doğan masrafları kapsamaz.

Hükmi Tam Zıya

11. Sigorta edilen şeyin gerçek tam zıyaı kaçınılmaz gözükmedikçe veya kurtarma, yenileme ve varma yerine gönderme masraflarının, varma yerindeki değerini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez.

Artan Değer

12. 12.1. Eğer burada sigorta edilen şey üzerine sigortalı tarafından herhangi “Artan Değer Sigortası” yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.

12.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır:

Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK

13. Bu sigorta

13.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar,

13.2. taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ

Sigortalının Görevi

14. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı, adamları ve temsilcilerinin görevi

14.1. bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

14.2. taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır.

Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öderler.

Feragat / El çekme

15. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma ya da iyileştirme için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez.

GECİKMEDEN SAKINMAK

16. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda, makul hızla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA

17. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not : 7. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 8. Kloz gereği varma yerinin değiştirildiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL.387 No.lu Kloz’un çevirisidir.

[1]Enstitü Yük Klozları (Havayolu) (Posta ile göndermeler hariç)

1/1/09

INSTITUTE CARGO CALAUSES (A) [1]

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

Rizikolar

1. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz’un hükümleriyle istisna edilenler hariç, bütün rizikoların sigorta edilen şeye verdiği zıya veya hasarı kapsar.

Müşterek Avarya 

2. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz’da istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zarardan kaçınma ya da kaçınmayla ilgili, taşıma sözleşmesine ve/veya düzenleyici yasa veya uygulamaya göre belirlenen veya kararlaştırılan, müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar.

“Her İkisi de Kusurlu Çatma” Klozu 

3. Bu sigorta, burada sigorta edilen her hangi riziko ile ilgili, taşıma sözleşmesindeki her hangi “Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu” gereği sigortalıya düşen sorumluluğu tazmin der. Sözü edilen bu Kloz gereğince taşıyanların tazminat talebinde bulunmaları halinde, sigortalı bunu, masraf ve maliyeti kendilerine ait ve sigortalıyı savunma hakkına sahip sigortacılara bildirmeyi kabul eder.

İSTİSNA EDİLENLER

4. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:

4.1. Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

4.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması.

4.3. Sigorta edilen şeyin sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu klozlar bakımından “ambalaj” konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve “sigortalının adamları” bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.)

4.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

4.5. Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. (yukarıdaki 2. Kloz gereği ödenebilen masraflar hariç)

4.6. Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, seferin olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey gemiye yüklenirken sigortalıya bildirildiği veya sigortalının bunu işi gereği bilmesi gereken hallerde, gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.

4.7. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.

5. 5.1. Bu sigorta hiç bir halde aşağıdakilerden doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz:

5.1.1. Sigorta edilen şey gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken, sigortalının gemiveya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliği ya da güvenle taşımaya uygun olmadığından haberi olduğunda.

5.1.2. Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, kara taşıtları veya konteynırın sigorta edilen şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından, yükleme sırasında, sigortalı veya adamlarının haberleri olduğunda.

5.2. Yukarıdaki 5.1.1 istisnası, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.

5.3. Sigortacılar, geminin denize elverişliliği ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olduğuna ilişkin örtülü (zımni) yükümlülüklere herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler.

6. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz:

6.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşalık ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket.

6.2. Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma (korsanlık hariç) ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

6.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları.

7. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:

7.1. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

7.2. Grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerinin sonuçları olan zıya hasar veya masraf.

7.3. Her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden her hangi kişinin hareketi olan terörizmin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

7.4. Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

SÜRE

Transit Klozu

8. 8.1. Bu sigorta, aşağıdaki 11. Kloz’a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar,taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer.

8.1.1. Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.

8.1.2. Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce, seferin olağan yolundan başka bir yerde, depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği herhangi depo veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.

8.1.3. Sigortalı veya adamları, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde.

8.1.4. Sigorta edilen şeyin son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesiyle.

8.2. Sigorta edilen şey son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada 8.1.1 – 8.1.4. Kloz’larda şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şeyin bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla, ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz.

8.3.Bu sigorta (yukarıdaki 8.1.1 – 8.1.4. Kloz’larda şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 9. Kloz’un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, herhangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde taşıyanlara tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında geçerli olur.

Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 9. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirlenen varma yerinden başka bir liman veya yerde yahut taşıma yukarıda 8. Kloz’da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigortanın devam etmesi istendiğinde, sigortacılar isterse ek prime bağlı olarak, bu sigorta ya

9.1. sigorta edilen şey bu liman veya yerde satılıncaya ve teslim edilene kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu liman veya yere varmasını izleyen 60 gün sona erinceye kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa, veya

9.2. eğer sigorta edilen şey sözü edilen 60 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 8. Kloz hükümlerine göre sona erinceye kadar yürürlükte kalır.

Seferin Değişmesi 

10.10.1 Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir.

10.2 Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (8.1 Kloz’una göre) gemisigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır.

TAZMİNAT TALEPLERİ 

Sigorta Edilebilir Menfaat 

11. 11.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı, zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

11.2. Sigortalı, yukarıdaki 11.1 Kloz’una bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde olan sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise, zarara hak kazanılır

Gönderme Masrafları 

12. Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği gönderildiği varma liman veya yerden başka bir yer veya limanda sona erdiğinde, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltılma, depolanma ve burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her hangi ek masrafı karşılarlar.

Müşterek Avarya ve kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 12. Kloz, yukarıdaki 4, 5, 6 ve 7. Kloz’ların içerdiği istisnalara bağlıdır ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinden doğan masrafları kapsamaz.

Hükmi Tam Zıya 

13. Sigorta edilen şeyin gerçek tam zıyaı kaçınılmaz gözükmedikçe veya kurtarma, yenileme ve varma yerine gönderme masraflarının varma yerindeki değerini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez.

Artan Değer 

14. 14.1. Eğer burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi “Artan Değer Sigortası” yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.

14.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır:

Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. SİGORTADAN YARARLANMA

15. Bu sigorta

15.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar,

15.2. taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 

Sigortalının Görevi

16. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi

16.1. bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

16.2. taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır.

Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları karşılarlar.

Feragat / El Çekme 

17. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez.

GECİKMEDEN SAKINMAK 

18. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul hızla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA 

19. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. Not : 9. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 10 Kloz gereği varma yerinin değiştirildiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL.382 No.lu Klozu’nun çevirisidir. 

1/1/09
 
INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO) [1]
 
(excluding sendings by Post)
 
SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR
 
Rizikolar
 
1. Bu sigorta, aşağıda 3. Kloz’un hükümleriyle istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar:
 
1.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket.
 
1.2. Yukarıda 1.1. kapsamındaki rizikolardan doğan zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.
 
1.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları.
 
Kurtarama Masrafları 
 
2. Bu sigorta, aşağıda 3. Kloz’da istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zararından kaçınma ya da bu kaçınma ile ilgili olan kurtarma masraflarını kapsar.
 
İSTİSNA EDİLENLER
 
3. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:
 
3.1. Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.
 
3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması.
 
3.3. Sigorta edilen şeyin sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu klozlar bakımından “ambalaj” konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve “sigortalının adamları” bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.)
 
3.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 
3.5. Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, hava veya kara taşıtı ya da konteynırın sigorta edilen şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından, yükleme sırasında, sigortalı veya adamlarının haberleri olduğunda, bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf.
 
Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.
 
3.6. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masrafı.
 
3.7. Hava taşıtının sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, taşımanın olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey hava taşıtına yüklenirken, sigortalıya bildirildiği ya da sigortalının işi gereği bunu bilmesi gereken hallerde, hava taşıtı sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 
Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.
 
3.8. Seferin veya teşebbüsün kaybı (elden çıkması) veya yasaklanmasına dayanan her hangi tazminat talebi.
 
3.9. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıtın düşmanca kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.
 
SÜRE 
 
Transit Klozu 
 
4. 4.1. Bu sigorta
 
4.1.1. yalnız, sigorta edilen şey ve onun her hangi kısmın, sigortalı havayolu taşımasının başlaması için, hava taşıtına yüklendiği anda başlar ve
 
4.1.2. aşağıdaki 4.2 ve 4.3 e bağlı olarak, sigorta edilen şey ve onun her hangi kısmı en son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldığında veya hava taşıtının en son boşaltma yerine vardığı günün gece yarısından itibaren sayılan 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse ona göre sona erer; bununla beraber derhal sigortacılara bildirilme ve bir ek prime bağlı olarak,
 
4.1.3 bu sigorta, hava taşıtının en son boşaltma yerinde sigorta edilen şeyi boşaltmaksızın oradan kalkışı ile tekrar başlar, ve
 
4.1.4. aşağıdaki 4.2 ve 4.3 e bağlı olarak, sigorta edilen şey ve onun her hangi kısmı en son ( veya ikame edilen) boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldığında veya hava taşıtının en son boşaltılma yerine tekrar vardığı günün gece yarısından itibaren sayılan 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer;
 
4.2. Eğer sigorta edilen sefer esnasında, hava taşıtı bir ara yere varır, sigorta edilen şeyi hava taşıtı veya açık deniz gemisi ile daha öteye taşınması için boşaltırsa, o zaman, aşağıdaki 4.3 e ve istenirse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta hava taşıtının o yere vardığı günün gece yarısından itibaren sayılan 15 gün sona erene kadar devam eder. Fakat sonra sigorta edilen şey veya onun bir kısmı hava taşıtı veya açık deniz gemisine yüklendiğinde sigorta tekrar başlar. Sigorta edilen şey veya onun bir kısmı boşaltıldıktan sonra, bu ara yerde iken, sigorta yalnız 15 gün süre için geçerli olur. Eğer sigorta edilen şey sözü edilen 15 gün süre içinde öteye taşınır veya eğer bu 4.2. Kloz’da şart koşulduğu gibi sigorta tekrar başlarsa
 
4.2.1. hava taşıtıyla öteye taşındığında sigorta bu klozlarınkoşullarına bağlı olarak devam eder veya
 
4.2.2. açık deniz gemisiyle öteye taşındığında yürürlükteki Institute War Clauses (Cargo) bu sigorta sözleşmesinin bir parçası sayılır ve denizyolu ile öteye taşımaya uygulanır.
 
4.3. Eğer taşıma sözleşmesindeki havayolu seferi burada kararlaştırılan varma yerinden başka yerde sona ererse, o yer en son boşaltma yeri sayılır ve bu sigorta 4.1.2 ye göre sona erer. Eğer sigorta edilen şey sonradan tekrar asıl veya her hangi diğer varma yerine gönderilirse, bu öteye taşıma başlamadan önce sigortacılara bildirilmek koşuluyla ve bir ek prime bağlı olarak
 
4.3.1. sigorta edilen şeyin boşaltılmış olması durumunda sigorta edilen şey veya onun her hangi parçası öteye taşıyan hava taşıtına taşınmak için yüklendiğinde,
 
4.3.2. sigorta edilen şeyin boşaltılmamış olması durumunda hava taşıtı bu var sayılan en son boşaltma yerinden havalandığında, bu sigorta tekrar başlar, sonra 4.1.4. e göre sona erer.
 
4.4. Derhal sigortacılara bildirilmeye ve eğer istenirse bir ek prim bağlı olarak bu sigorta her hangi sapma veya taşıma sözleşmesinde hava taşıyıcılarına verilen bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki her hangi bir değişme esnasında bu klozların hükümleri içinde yürürlükte kalır.
 
(4. Kloz bakımından) “Açık deniz gemisi” sigorta edilen şeyi, bir çok ara seferi içeren bir sefer ile bir liman veya yerden diğerine taşıyan gemi demektir.
 
Seferin Değişmesi 
 
5. 5.1. Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir.
 
5.2. Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (4.1 Kloz’una göre) hava taşıtı sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru sefere başlarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır.
 
6. Bu sözleşmede 3.8, 3.9 veya 4. Kloz’lar ile uyuşmayan her hangi şey, bu uyuşmazlık ölçüsünde hükümsüz sayılır.
 
TAZMİNAT TALEBİ 
 
Sigorta Edilebilir Menfaat 
 
7. 7.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı, zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.
 
7.2. Sigortalı, yukarıdaki 8.1 Klozu’na bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde meydana gelen sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce oluşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça, sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır.
 
Artan Değer 
 
8. 8.1. Eğer burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi “Artan Değer Sigortası” yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur.
 
Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.
 
8.1. Bu sigorta Artan Değer (Sigortası) olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.
 
SİGORTADAN YARARLANMA 
 
9. Bu sigorta
 
9.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar,
 
9.2 taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişiler için genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler.
 
HASARIN EN AZA İNDİRİLMESİ
 
Sigortalının Görevi
 
10. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi
 
10.1. bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve
 
10.2. taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır.
 
Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öder.
 
Feragat/ El Çekme
 
11. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak kabul edilmez.
 
GECİKMEDEN SAKINMAK 
 
12. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.
 
YASA VE UYGULAMA 
 
13. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.
 
Not : 4. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 5. Kloz gereği varma yerinin değiştiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.
 
CL. 388 No.lu Klozun çevirisidir. 
 
[1]Enstitü Savaş Klozları (Havyolu Yükü) (Posta ile göndermeler hariç)
1.1.09
 
INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) 
 
SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 
 
Rizikolar 
 
1. Bu sigorta, aşağıda 3 ve 4. Kloz’un hükümleriyle istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya, hasar veya masrafı kapsar.
 
1.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler, ayaklanma veya halk hareketleri.
 
1.2. Her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden her hangi kişinin hareketi olan terörizm.
 
1.3. Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişi.
 
Müşterek Avarya 
 
2. Bu sigorta, bu klozların kapsadığı bir rizikodan meydana gelen zarardan kaçınmak ya da kaçınmayla ilgili, taşıma sözleşmesine ve/veya düzenleyici yasa veya uygulamaya göre belirlenen veya kararlaştırılan, müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar.
 
İSTİSNA EDİLENLER 
 
3. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:
 
3.1. Sigortalının kasti (bilerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.
 
3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması.
 
3.3. Sigorta edilen şeyin sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu 3.3. Kloz’u bakımından “ambalaj” konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve “sigortalının adamları” bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.)
 
3.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 
3.5. Sigortalı bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. (yukarıdaki 2. Kloz gereği ödenebilen masraflar hariç)
 
3.6. Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin seferin olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey gemiye yüklenirken sigortalıya bildirildiği veya sigortalının bunu işi gereği bilmesi gereken hallerde, gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememesinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 
Bu istisna, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.
 
3.7. Her hangi grev, lokavt, iş kargaşası, kargaşa veya halk hareketleri sonucu, nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin iş kısıtlaması, kıtlığı veya yokluğundan doğan zıya, hasar veya masraf.
 
3.8. Sefer veya teşebbüsün kaybı (elden çıkması) veya yasaklanmasına dayanan her hangi tazminat talebi.
 
3.9. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.
 
3.10. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşalık ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket.
 
4. 4.1. Bu sigorta hiç bir halde aşağıdakilerden doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz:
 
4.1.1. Sigorta edilen şey gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken, sigortalının gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden yahut gemi veya diğer deniz taşıtının güvenle taşımaya uygun olmadığından haberi olduğunda.
 
4.1.2. Kara taşıtı veya konteynırın sigortalı şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından, yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, yükleme sırasında sigortalı veya adamlarının bu uygunsuzluktan haberi olduğunda.
 
4.2. Yukarıdaki 5.1.1 istisnası, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.
 
4.3. Sigortacılar, geminin denize elverişliliği ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olduğuna ilişkin örtülü (zımni) yükümlülüklere her hangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler.
 
SÜRE 
 
Transit Klozu 
 
5. 5.1. Bu sigorta, aşağıdaki 11. Kloz’a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar, taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer:
 
5.1.1. Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.
 
5.1.2. Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce, seferin olağan yolundan başka bir yerde depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere, seçtiği herhangi depo veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanması ile.
 
5.1.3. Sigortalı veya adamları taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde.
 
5.1.4. Sigorta edilen şeyin son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesiyle,
 
5.2. Sigorta edilen şey son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada 5.1.1 – 5.1.4. Kloz’larda şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şeyin bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz.
 
5.3.Bu sigorta (yukarıda 5.1.1 – 5.1.4 Kloz’larında şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 6. Kloz’un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, herhangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde taşıyanlara tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında da geçerli olur.
 
Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
6. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirtilen varma yerinden başka bir liman veya yerde yahut sefer yukarıda 5. Kloz’da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe , bu sigorta da sona erer. Sigortanın devam etmesi istendiğinde, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak,bu sigorta ya
 
6.3. sigorta edilen şey bu liman veya yerde satılana ve teslim edilene kadar ya da özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu liman veya yere varmasını izleyen 60 gün sona erinceye kadar, hangisi daha önce olursa, veya
 
6.4. eğer sigorta edilen şey sözü edilen 60 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 5. Kloz hükümlerine göre sona erene kadar yürürlükte kalır.
 
Seferin Değişmesi 
 
7. 7.1. Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkün olabiliyorsa temin edilebilir.
 
7.2. Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (8.1 Kloz’a göre) , gemi sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen bu sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır.
 
TAZMİNAT TALEBLERİ 
 
Sigorta Edilebilir Menfaat 
 
8. 8.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.
 
8.2. Sigortalı, yukarıdaki 8.1 Klozu’na bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde meydana gelen sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce meydana gelmişse, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise zarara hak kazanılır.
 
Artan Değer 
 
9. 9.1. Burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi “Artan Değer Sigortası” yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.
 
9.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır:
 
Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları” bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur.
 
Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.
 
SİGORTADAN YARARLANMA 
 
10. Bu sigorta
 
10.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar,
 
10.2 taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişiler için genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler.
 
HASARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 
 
Sigortalının Görevi 
 
11. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi
 
11.1. bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve
 
11.2. taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır.
 
Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öder.
 
Feragat/ El Çekme 
 
12. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez.
 
GECİKMEDEN SAKINMAK 
 
13. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.
 
YASA VE UYGULAMA 
 
14. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.
 
Not : 6. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 7 Kloz gereği varma yerinin değiştiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.
 
CL 386 No.lu Klozun çevirisidir.

Bilgi Alın

Hedefimiz, risklerinizi üstlenerek, daha güvenli yarınlara huzur içerisinde ulaşmanızı sağlamak ve ailenizin sigorta danışmanı olmaktır.