Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Yıllarca birikim yapıp bir araç sahibi olduk, şimdi sıra arabamızı güvenli ellere teslim etmeye geldi.Kasko sigortası aracımızın başına gelebilecek riskleri teminat altına aldığı gibi, İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile karşı tarafa verdiğimiz zararlarda da Karayolları Zorunlu Trafik Sigortası’nın teminatlarının yetmediği durumlarda devreye girer ve bizleri büyük bir yükten kurtarır.

Unutmayın, sizi kurtaran kasko değil aldığınız teminatlardır.

İhtiyaçlarınız doğrultusunda sizin için en uygun kasko teklifini almak için uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz

Neden Kasko?

 • Kontrolümüz dışında gelişebilecek, hırsızlık, yangın ve doğal afetlere karşı güvence altına alır.
 • Aracımızın kontrolü esnasında olası kazalara karşı aracımızı güvence altına alır,
 • Trafik Sigortası teminatının yetmediği durumlarda devreye girerek cepten para ödeme riskimizi azaltır

Kasko Sigortası Kapsamı Nedir, Ek Teminat İle İlave Edilebilecek Zararlar ve Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

İsteğe bağlı olan kasko sigortası ile sigortacı, sigortalıya ait, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtları, römork veya karavanlar ile iş makineleri, lastik tekerlekli traktörleri ve poliçede belirtilmeleri koşulu ile taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standardının dışında yer alan ilave aksesuarı aşağıdaki tehlikelere karşı uğrayacağı maddi zararları, ek teminat ile ilave edilmediği sürece sadece Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde temin eder.

 • Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması,
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
 • Aracın yanması,
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
 • Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
 • Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 • Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
 • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
 • Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 • Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
 • Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
 • Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.
 • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.
 • Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.
 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır).
 • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafık Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafık Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,
 • Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 • Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar .
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

Bilgi Alın

Hedefimiz, risklerinizi üstlenerek, daha güvenli yarınlara huzur içerisinde ulaşmanızı sağlamak ve ailenizin sigorta danışmanı olmaktır.